معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری کارگاه "کاربرد ربات ها در پزشکی" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه "کاربرد ربات ها در پزشکی" با همکاری مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی با حضور اساتید مجرب دانشگاه گلستان


تعداد بازدید: 32