معاونت پژوهش و فناوری

تقدیر معاون پژوهش وزارت علوم از دو عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان

شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی؛ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دو عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان بعنوان مجریان طرح برگزیده دانشگاهی کشور تقدیر نمود.

در نامه های جداگانه ای از سوی دکتر برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف از دکتر حسین مؤمنی عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی گرگان و مجری طرح برگزیده دانشگاهی "تولید سامانه پزشک خانواده کشور" و دکتر حامد رضایی عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم و مجری طرح برگزیده دانشگاهی "مطالعات ساختگاهی و مکان یابی بهینه سکونتگاه های 6 روستای واقع در کاسه سد چایلی" تقدیر شد.


تعداد بازدید: 26