معاونت پژوهش و فناوری

سامانه های موجود در سایت دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

سامانه های اولویتهای طرح های پسا دکتری صنعتی. اولویتهای فرصت مطالعات صنعتی. جایابی کار آموزی دانشجویان. کارورزی دانش اموختگان دانشگاهی در سایت دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف به آدرس http://industry.msrt.ir موجود می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.


تعداد بازدید: 107