معاونت پژوهش و فناوری

پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشید

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشید در تاریخ 20 الی 24 آبانماه 1396 توسط منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز برگزار می گردد.


تعداد بازدید: 100