گروه آموزشی ریاضی

جدول دروس کارشناسی ریاضیات و کاربردها 1395

جدول زمان بندي ارائه دروس دوره كارشناسي ریاضیات و کاربردها-1395

ترم 1

ترم 2

نام درس

واحد

پیش نیاز

نام درس

واحد

پیش نیاز

ریاضی عمومی  1

4

-

ریاضی عمومی  2

4

ریاضی عمومی1

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

-

مبانی احتمال

3

همزمان با ریاضی عمومی1

فیزیک عمومی

3

-

مبانی ترکیبیات

3

همزمان با ریاضی عمومی1

زبان عمومی

3

-

مبانی علوم ریاضی

3

همزمان با ریاضی عمومی1

فارسی عمومی

3

 

مبانی اقتصاد

3

 

 

 

 

عمومی

3

 

جمع واحد

16

 

جمع واحد

19

 

 

ترم 3

ترم 4

نام درس

واحد

پیش نیاز

نام درس

واحد

پیش نیاز

ریاضی عمومی3

4

ریاضی عمومی2

مبانی آنالیز عددی

3

ریاضی عمومی2

مبانی آنالیز ریاضی

3

ریاضی عمومی2

آموزش ریاضی     *

3

-

احتمال 1

3

مبانی احتمال

معادلات دیفرانسیل

3

ریاضی عمومی1

نظریه مقدماتی اعداد

3

مبانی علوم ریاضی

مبانی جبر

3

مبانی علوم ریاضی

مبانی ماتریسها وجبرخطی

3

مبانی علوم ریاضی

بهینه سازی خطی

3

مبانی ماتریسها وجبرخطی

عمومی

3

 

عمومی

2

 

جمع واحد

19

 

جمع واحد

17

 

 

ترم 5

ترم 6

نام درس

واحد

پیش نیاز

نام درس

واحد

پیش نیاز

آنالیز ریاضی

3

مبانی آنالیز ریاضی

نرم­افزارهای ریاضی  *

3

مبانی آنالیز عددی

جبرخطی عددی

3

مبانی ماتریسها وجبرخطی

نظریه حلقه و مدول  *

3

مبانی جبر

نظریه گراف و کاربردها  *

3

مبانی ترکیبیات

مبانی هندسه

3

مبانی علوم ریاضی

جبر

3

مبانی جبر

مبانی سیستم های دینامیکی

3

مبانی آنالیز ریاضی

توپولوژی عمومی

3

مبانی علوم ریاضی

زبان تخصصی  *

3

زبان خارجی

تاریخ ریاضی  *

3

-

عمومی

4

 

عمومی

2

 

 

 

 

جمع واحد

20

 

جمع واحد

19

 

 

ترم 7

ترم 8

نام درس

واحد

پیش نیاز

نام درس

واحد

پیش نیاز

نظریه اندازه ها و کاربردها

3

مبانی آنالیز ریاضی

مباحثی در ریاضیات و کاربرها

3

-

توپولوژی جبری مقدماتی  *

3

مبانی جبر و توپولوژی عمومی

قضیه سیلو و نظریه گالوا *

3

جبر

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

3

معادلات دیفرانسیل و آنالیز ریاضی

حل عددی معادلات دیفرانسیل*

3

مبانی آنالیز عددی و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

توابع مختلط

3

مبانی آنالیز ریاضی

پروژه *

3

-

عمومی

2

 

 

 

 

جمع واحد

14

 

جمع واحد

12

 

دروس  * اختیاری بوده و باید از جدول 13 چارت درسی انتخاب گردد.


تعداد بازدید: 717