دانشکده علوم

برنامه امتحانات نیمسال دوم 97-96 به تفکیک گروه

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96

 

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96

گروه آموزشی آمار

ایام امتحانات

ساعت 10- 8

ساعت 12- 10

ساعت15:30-13:30

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

 

طرح آزمايش هاي 1(عظيم محسني)

استنباط آماري2 (ارشد)(يغمائي)

روز دوم

 

اشنايي با نظريه تصميم(خلفي)

احتمال1(عظیم محسنی)

 

روز سوم

 

مباني آناليز رياضي(طاهري)

رگرسيون1(بابانژاد)

 

روز چهارم

روشهاي نمونه گيري 2(خلفي)

 

 

روز پنجم

آشنايي با نظريه صف(رنجبر)

فرآيندهاي تصادفي1(رنجبر)

رياضي عمومي 2(نوذري)

 

روز ششم

 

رگرسيون2(بابانژاد)

نظريه اندازه ها و احتمال2(ارشد)(خلفي)

روز هفتم

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي(تجري)

آمار رياضي (برآورديابي)(عبدالله نژاد)

 

روز هشتم

روشهاي چند متغيره پيوسته 1(عظيم محسني)

 

 

روز نهم

بهينه سازي خطي(آمار)(موحدي)

شبيه سازي(رنجبر)

 

روز دهم

 

سري هاي زماني1(بابانژاد)

مباني علوم رياضي(طاهري)

 

ابتدای صفحه

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96

گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15:30-13:30

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

اصول طراحي نرم افزار(موحدي)

 

نرم افزارهاي رياضي(موحدي)

رياضي عمومي 2(عليزاده)

رياضي عمومي 2(اصغري)

آناليز محدب (ارشد)(روحي)

گروه هاي متناهي (ارشد)(طاهري)

آناليز تابعي غيرخطي (دكتري)(روحي)

روز دوم

مباحثي در رياضيات و كاربردها(نوذري)

مباني آناليز عددي(حسيني)

بهينه سازي خطي(علوم کامپیوتر)(موحدي)

مباني ماتريس ها و جبر خطي(اونق)

مباحثي در نظريه گروه هاي نامتناهي (دكتري)(طاهري)

روز سوم

جبرخطي عددي(حسيني)

نظريه حلقه و مدول(نوذري)

مباني احتمال(عبدالله نژاد)

معادلات ديفرانسيل(اونق)

 

روز چهارم

قضيه هاي سيلو و نظريه گالوا(طاهري)

آموزش رياضي(پاكدامن)

مباحثي در علوم كامپيوتر(موحدي)

طراحي و تحليل الگوريتم ها(علوي)

جبر جابجايي (ارشد)( نوذري)

روز پنجم

برنامه سازي پيشرفته(علوي)

نظريه محاسبات(تجري سياه مرزكوه)

جبر جامع (دكتري)(اصغري)

مباني هندسه(پاكدامن)

مباني تركيبيات(اونق)

نظريه مجموعه هاي فازي(ارشد)(اصغري)

آناليز عددي پيشرفته(ارشد)( حسيني)

روز ششم

حل عددي معادلات ديفرانسيل(حسيني)

گروه هاي توپولوژيكي(ارشد)( پاكدامن)

مباني آناليز رياضي(طاهري)

 

روز هفتم

رياضي عمومي (1)( نجفي)

پايگاه داده ها(تجري)

مباني سيستم هاي ديناميكي(پاكدامن)

مباني علوم رياضي(روحي)

آناليز حقيقي 1 (ارشد)( ياحقي)

روز هشتم

مباني كامپيوتر و برنامه سازي(علوي)

مباني منطق(عليزاده)

 

روز نهم

اصول سيستم هاي عامل(تجري)

زبان تخصصي(عليزاده)

مباني اقتصاد(علوم کامپیوتر)( اسعدي)

مباني علوم رياضي(اونق)

 

روز دهم

بهينه سازي خطي(ریاضی)(موحدي)

زبان تخصصي(ميردوستي)

احتمال1( ریاضی و علوم کامپیوتر)(رنجبر)

توپولوژي جبري(1) (ارشد)(پاكدامن)

مباني اقتصاد(ریاضی)( اسعدي)

نظريه عملگرها (دكتري)(ياحقي)

ابتدای صفحه

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96

گروه آموزشی زمین شناسی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15:30- 13:30

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

زمين شناسي تاريخي(قبادي پور)

مباني زمين شيمي(شفيعي)

بافت ساختار(رحيمي)

زمين شناسي مهندسي(رضايي)

اصول اكتشافات ذخاير معدني(شفيعي)

روز دوم

مباني كامپيوتر(زمين)(علوي)

مباني دورسنجي(آق آتاباي)

زلزله شناسي(رحيمي)

زمين شناسي زيست محيطي در پروژه مهندسي(رضايي)

روز سوم

سنگ هاي دگرگوني(رحيمي)

سامانه اطلاعات جغرافيايي(عمراني)

زمين شيمي ذخاير گرمابي(شفيعي)

زمين ساخت ايران(رحيمي)

روز چهارم

مباني كاني شناسي(رقيمي)

فتوژئولوژي(آق آتاباي)

اصول نمونه برداري و تجزيه نمونه هاي زيست محيطي(ارشد)(عمراني)

روز پنجم

نقشه برداري(رضايي)

مدل سازي زمين ساختي(آق آتاباي)

عمليات زمين شناسي ايران(شفيعي)

كاربرد ايزوتوپ ها در زمين شناسي اقتصادي(شفيعي)

روز ششم

رياضي 2 (زمين)(عليزاده)

ريزديرينه شناسي(قبادي پور)

زمين شناسي ذخاير پرتوزا(شفيعي بافتي)

زمين ساخت(صفري)

زمين شناسي پزشكي(رقيمي)

روز هفتم

زمين شناسي زيرسطحي(صفري)

زمين شناسي ساختاري پيشرفته 2(صفري)

زمين شناسي نفت(اميني)

 

روز هشتم

آمار مقدماتي(بابانژاد)

تجزيه نمونه هاي معدني(عمراني)

مديريت محيط زيست و توسعه پايدار(رقيمي)

روز نهم

سنگ هاي رسوبي(اميني)

زمين شناسي ايران(شفيعي)

كاربرد ژئوفيزيك در تكتونيك (ارشد)( صفري)

زمين شناسي صحرايي(عمراني)

موضوعات خاص در زمين شناسي زيست محيطي (سمينار)(رضايي)

روز دهم

فيزيك پايه 2(زمين)
(خواجه نبي)

سنجش از دور زيست محيطي(عمراني)

نو زمين ساخت و ريخت زمين ساخت (آق آتاباي)

ذخاير تبخيري(رقيمي)

ابتدای صفحه

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96

گروه آموزشی زیست شناسی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15:30-13:30

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

رياضي عمومي2(نجفي)

فیزیولوژی گیاهی1 گ1و2 (عبدل زاده)

روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك(آرياپور)

ريخت زايي و اندام زايي درگياهان گ1و2(صادقي پور)

 

روز دوم

شيمي عمومي2(دهنوخلجي)

بيوشيمي(زيست)(ميان آبادي)

رايانه در علوم زيستي(فاطمي)

خون شناسي(محسني)

مكانيسم هاي سلولي و مولكولي تكوين(نظری)

روز سوم

جانورشناسي 2 گ1(كمي)

جانورشناسي 2 گ2(باقريان)

سيستماتيك گياهي 2 گ1و2(كريمي)

فيزيولوژي غشاء(گنجي)

ساز و كارهاي مولكولي فتوسنتز(صادقي پور)

خزنده شناسي و پرنده شناسي(كمي)

فيزيك (زيست)( كوهرخي)

بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك(اقدسي)

بيوشيمي هورمونها (ارشد)(ميان آبادي)

روش ها و ابزارها در سيستماتيك گياهي(فاطمي)

روز چهارم

مكانيك زيستي و عملكرد بدني مهره داران (باقريان)

بيوشيمي تكميلي(ميان آبادي)

 

روز پنجم

ژنتيك(ميان آبادي)

ماهي شناسي عمومي(كمي)

فيزيولوژي جانوري 1 گ1و2(محسني)

فيزيولوژي تنش ها(دكتري)( عبدل زاده)

ماهي شناسي و دوزيست شناسي(كمي)

مباني گياهشناسي(كريمي)

بيوشيمي كروماتين(ارشد)( آرياپور)

كاربرد زيست فناوري در گياهان(اقدسي)

تنوع و تكامل در گياهان(فاطمي)

روز ششم

پستاندار شناسي(باقريان)

بافت شناسي(گنجي)

 

فيزيولوژي سلولهاي خوني(محسني)

روز هفتم

حشره شناسي(كمي)

اكوفيزيولوژي گياهي(صادقي پور)

اندام زايي در مهره داران(محسني)

بيوشيمي سلول(حسن آرياپور)

تغذيه معدني گياهان(عبدل زاده)

شيمي آلي1(ميقاني)

گرده شناسي(كريمي)

فيزيولوژي بذر(صادقي پور)

روز هشتم

فيزيولوژي جانوري 3(محسني)

ژنتيك(خلیلی)

فيزيولوژي عصب و عضله(ارشد)( گنجي)

اصول رده بندي فيلوژنتيك(باقريان)

رشد و نمو گياهي پيشرفته(ارشد)(اقدسي)

اصول و روشهاي رده بندي گياهان(فاطمي)

بيوشيمي كربوهيدرات و ليپيدها(ميان آبادي)

تشريح مقايسه اي گياهان آوندي(كريمي)

پستاندار شناسي(ارشد)(كمي)

روز نهم

تكامل(كمي)

فيزيولوژي جانوري 2(گنجي)

بيوفيزيك گ1و2 (آرياپور)

 

روز دهم

ايمني زيستي(فاطمي)

ويروس شناسي(نصرالله نژاد)

فيزيولوژي گياهي(عبدل زاده)

مباحث ويژه(دكتري)(اقدسي)

سيستماتيك گياهي پيشرفته(فاطمي)

شيمي 2 (زيست شناسي)(دهنوخلجي)

ابتدای صفحه

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96

گروه آموزشی شیمی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15:30-13:30

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي(عبادي)

شيمي معدني(3)(دهنوخلجي)

الكتروشيمي تجزيه اي(ارشد)(باهر)

 

روز دوم

شيمي فيزيك2(صمدانی)

الكتروشيمي پيشرفته (ارشد)(قائمي)

كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي(مظاهري)

شيمي فيزيك پليمر1 (ارشد)(غفاري)

روز سوم

شيمي معدني1(دهنوخلجي)

شيمي فيزيك(3)(صمداني)

شيمي صنعتي2(قائمي)

روز چهارم

روشهاي جداسازي در شيمي(باهر)

شيمي تجزيه(2)(مختاري)

مباحث نوين در شيمي تجزيه(باهر)

روز پنجم

شيمي معدني(2)(دهنوخلجي)

رياضي عمومي(2)(شیمی)(نجفي)

شيمي تركيبات طبيعي(ارشد)(شاكري)

روز ششم

خوردگي فلزات(قائمي)

 

سينيتيك شيميايي پيشرفته (ارشد)(صمداني)

روز هفتم

 

شيمي فيزيك1(صمداني)

اسپكتروسكوپي (ارشد)(مختاري)

كاربرد روشهاي دستگاهي در جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي(ارشد)(ابراهيمي)

ترموديناميك آماري1 (ارشد)(گودرزي)

روز هشتم

جداسازي و شناسايي مواد آلي(علیمحمدزاده)

شيمي آلي2(شیخ عربی)

فيزيك پايه2(شیمی)(خواجه نبي)

رياضي عمومي1(شیمی)(مهدی پور)

فيزيك عمومي(2)(شیمی)(خواجه نبي)

 

شيمي و تكنولوژي پوشش و چسب (ارشد)(شاكري)

روز نهم

زبان تخصصي شيمي(باهر)

اصول محاسبات شيمي صنعتي(كريميان)

سنتز پليمر1 (ارشد)(ميقاني)

 

روز دهم

شيمي صنعتي1(قائمي)

شيمي عمومي1(قائمي)

پليمرهاي طبيعي (ارشد)(ميقاني)

شيمي كوانتومي2 (ارشد)(گودرزي)

شيمي سنتز مواد آلي(ارشد)(مظاهري)

روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي (ارشد)(ابراهيمي)

ابتدای صفحه

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96

گروه آموزشی فیزیک

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15:30- 13:30

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

فيزيك عمومي(2)(خواجه نبي)

مكانيك آماري پيشرفته1 (ارشد)(شادمهري)

فيزيك حالت جامد2(بزي جوان)

 

روز دوم

رياضي فيزيك 1(شادمهري)

مباني نانو فيزيك(لطفي)

 

روز سوم

مكانيك كوانتومي2(ايزدپناه)

 

 

روز چهارم

 

مكانيك تحليلي2(اخشابي)

فيزيك عمومي(3)(كوهرخي)

ساختار هسته(ارشد)(ايزدپناه)

فيزيك و فناوري قطعات نيمرسانا(لطفي)

اختر فيزيك پيشرفته2(شادمهري)

روز پنجم

فيزيك هسته اي1(كوهرخي)

فيزيك هسته اي و ذرات بنيادي(كوهرخي)

 

 

روز ششم

ترموديناميك و مكانيك آماري2(خباز)

نجوم و اختر فيزيك(خواجه نبي)

سمينار و روش تحقيق(خندان)

سمينار و روش تحقيق(ايزدپناه)

سمينار و روش تحقيق(شادمهري)

روز هفتم

رياضي عمومي(2)(روحي)

بلورشناسی(خندان)

اندركنش تابش هاي يونيزان با ماده(خباز)

خواص مغناطيسي جامدات(خندان)

نسبيت(اخشابي)

 

روز هشتم

الكترو مغناطيس1(زنگانه)

الكترومغناطيس2(اخشابی)

مكانيك كوانتومي پيشرفته2 (ارشد)(ايزدپناه)

روز نهم

معادلات ديفرانسيل(صادقي)

فيزيك حالت جامد1(خندان)

گرانش 1 (ارشد)(اخشابي)

روز دهم

راديو ايزوترپها و كاربردهاي آن(زنگانه)

زبان تخصصي(فیزیک)(خواجه نبي)

الكتروديناميك پيشرفته1(ارشد)(خباز)

 

ابتدای صفحه


تعداد بازدید: 336