دانشکده علوم

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 به تفکیک گروه

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷

گروه آمار گروه زمین شناسی گروه شیمی
     
گروه ریاضی و علوم کامپیوتر گروه زیست شناسی گروه فیزیک

 

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال اول 98-97

گروه آموزشی آمار

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت17-15

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

22/10/97

معادلات ديفرانسيل(آمار)(طاهري)

كنترل كيفيت اماري(رنجبر)

نظريه اندازه و احتمال1(ارشد)(رنجبر)

روز دوم

23/10/97

داده كاوي(آمار)(كرباسي)

روش هاي نمونه گيري1(خلفي)

 

روز سوم

24/10/97

 

روشهاي چند متغيره گسسته 1(خلفي)

آمار و احتمال مقدماتي(آمار)(رنجبر)

مباحث مخصوص (ارشد)(عظيم محسني)

روز چهارم

25/10/97

 

روشهاي ناپارامتري(رنجبر)

جبرخطي براي آمار(عظيم محسني)

 

روز پنجم

26/10/97

مباني اقتصاد(آمار)(يزداني)

طرح آزمايش هاي 2(عظيم محسني)

 

روز ششم

29/10/97

رياضي عمومي1(آمار)(اونق)

محاسبات اماري با كامپيوتر(خلفي)

احتمال2(آمار)(يغمائي)(3واحدی)

احتمال2(آمار)(يغمائي)(4واحدی)

استنباط آماري1(ارشد)(عبدا.. نژاد)

روز هفتم

30/10/97

مباني آناليز عددي(آمار)(حسيني)

رگرسيون1(بابانژاد)

 

روز هشتم

1/11/97

 

روشهاي آماري(عظيم محسني)

مدلهاي خطي1 (ارشد)(بابانژاد)

روز نهم

2/11/97

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي(آمار)(علوي)

آشنايي با نظريه اطلاع(خلفي)

 

روز دهم

3/11/97

آمار رياضي(برآورديابي)(تيموري)

آمار رياضي(آزمون فرض)(يغمائي)

 

برگشت به ابتدا

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال

گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت15-13

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

22/10/97

برنامه سازي پيشرفته(موحدي)

مباني اقتصاد(يزداني)

آناليز رياضي(رياضي)(طاهري)

فيزيك عمومي(رياضي)(كوهرخي)گ1

فيزيك عمومي(رياضي)(لطفي)گ2

زبان هاي برنامه سازي(تجري)

سيستم هاي عمومي جبري1 (دكتري)(اصغري)

آناليز حقيقي 1 (ارشد)(روحي)

روز دوم

23/10/97

رياضي عمومي2(رياضي)(صادقي)

داده كاوي(تجري)

نظريه اندازه و كاربردها(روحي)

مباني تركيبيات(اونق)

 

روز سوم

24/10/97

 

جبرخطی عددی(حسینی)

رياضي عمومي 1(اصغري)

رياضي عمومي 1(اونق)

زبان تخصصي(ميردوستي)

 

روز چهارم

25/10/97

نرم افزارهاي رياضي(رياضي)(موحدي)

مباني آناليز رياضي(طاهري)

اصول سيستمهاي كامپيوتري(تجري)

توپولوژي جبري مقدماتي(پاكدامن)

 

روز پنجم

26/10/97

 

نظريه گراف و كاربردها(اونق)

شبكه هاي كامپيوتري(ميردوستي)

نظريه مشبكه(نوذري)

نظريه مشبكه(دكتري)(نوذري)

آناليز تابعي(ارشد)(حسيني)

روز ششم

29/10/97

احتمال1(عبدا.. نژاد)

هوش مصنوعي(تجري)

معادلات ديفرانسيل جزئي(حسيني)

مباني آناليز عددي(حسيني)

نيم گروههاي توپولوژيكي(پاكدامن)

نيم گروههاي توپولوژيكي(دكتري)(پاكدامن)

روز هفتم

30/10/97

 

مباني جبر(رياضي)(عليزاده)

مباني كامپيوتر و برنامه سازي(رياضي)(علوي)گ1و2

گرافيك كامپيوتري(تجري)

 

روز هشتم

1/11/97

نظريه مقدماني اعداد(اصغري)

توابع مختلط(ضامني)

مباني نظريه محاسبه(موحدي)

 

روز نهم

2/11/97

 

توپولوژي عمومي(پاكدامن)

شبيه سازي كامپيوتري(موحدي)

 

روز دهم

3/11/97

مباني ماتريس ها و جبر خطي(رياضي)(نوذري)

مباني علوم رياضي(رياضي)(اصغري)

مباني كارآفريني(علوم كامپيوتر)(نيازي)

تاريخ رياضيات(پاكدامن)

كامپايلر(يعقوبي)

ساختمان داده ها و الگوريتم ها(علوي)

آناليز محدب (دكتري)(روحي)

مباحثي در نظريه گروه هاي نامتناهي (دكتري)(عليزاده)

جبر پيشرفته (ارشد)(نوذري)

برگشت به ابتدا

 

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال

گروه آموزشی زمین ­شناسی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت15-13

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

22/10/97

زمين شناسي اقتصادي(شمعانيان)

ديرينه شناسي-ماكروفسيل(قبادي پور)

زمين شناسي ساختاري(رحيمي)

ريفت قاره اي و اقيانوسي(دكتري)(صفري)

ذخاير آذرين و دگرگوني(ارشد)(شمعانيان)

زمين شيمي زيست محيطي(ارشد)(عمراني)

روز دوم

23/10/97

زمين شناسي فيزيكي(رقيمي)

 

زمين شناسي ساختاري پيشرفته1(ارشد)(رحيمي)

روز سوم

24/10/97

لرزه زمين ساخت(آق آتاباي)

متون علمي زمين شناسي(رحيمي)

خاک شناسی (رقیمی)

شكستگي(دكتري)(آق آتاباي)

كانيها و سنگهاي صنعتي(ارشد)(رقيمي)

خطرهاي زمين شناختي(ارشد)(رضايي)

روز چهارم

25/10/97

بلورشناسي نوري(عمراني)

 

ذخاير معدني ايران(ارشد)(شفيعي)

كاربرد دورسنجي و سامانه اطلاعات جغرافيايي در زمين شناسي(ارشد) (صفري)

روز پنجم

26/10/97

زمين فيزيك(صفري)

سنجش از دور(آق آتاباي)

سنگهاي آذرين(عمراني)

گرانيتوئيدها(ارشد)(عمراني)

زمين ساخت جهاني(ارشد)(صفري)

آلودگي منابع آب(ارشد)(رضايي)

روز ششم

29/10/97

سامانه اطلاعات جغرافيايي(عمراني)

آبهاي زيرزميني(رضايي)

زمين ساخت صفحه اي و كانه زايي(ارشد)(شفيعي)

تكتونيك سرزمين هاي مظنون(دكتري)(صفري)

روز هفتم

30/10/97

 

رسوب شناسي(اميني)

زمين شناسي كواترنري(ارشد)(رقيمي)

آلودگي خاك(ارشد)(رقيمي)

روز هشتم

1/11/97

فيزيك پايه 1(زمين)(اخشابي)

محيطهاي رسوبي(اميني)

مباحث اساسي سترين(دكتري)(رحيمي)

منابع معدني و محيط زيست(ارشد)(شمعانيان)

روز نهم

2/11/97

شيمي عمومي(زمين)(غلامي)

زمين شناسي مهندسي كاربردي(رضايي)

لرزه زمين ساخت(ارشد)(آق آتاباي)

روز دهم

3/11/97

رياضي1(زمين)(ضامني)

چينه شناسي(قبادي پور)

ذخاير رسوبي(ارشد)(شفيعي)

بيابان زايي و بيابان زدايي(ارشد)(اميني)

برگشت به ابتدا

 

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال

گروه آموزشی زیست­ شناسی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت15-13

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

22/10/97

رياضي عمومي1(زيست)(موحدي)گ1

رياضي عمومي1(زيست)(داوديان)گ2

بافت شناسي(دريا)(گنجي)گ1و2

اقيانوس شناسي عمومي(زيست)(آقايي مقدم)

آلودگي دريا(پولادي)

جانورشناسي بي مهرگان(باقريان)

مباني جانورشناسي(كمي)

تكامل(مشترك)(كمي)گ1و2

زيست ملكولي پيشرفته(ارشد)(ميان آبادي)

متابوليسم گياهي(ارشد)(صادقي پور)

فيزيولوژي حواس(ارشد)(محسني)

روز دوم

23/10/97

 

 

 

روز سوم

24/10/97

شيمي عمومي1(زيست)(طاهري)گ1و2

ميكروبيولوژي عمومي(زيست)(اردبيلي)گ1و2

بيوشيمي ساختار(آرياپور)گ1

بيوشيمي ساختار(ميان آبادي)گ2

فيزيولوژي جانوري 3(محسني)گ1و2

فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي(ارشد)(گنجي)

تنظيم متابوليسم(ارشد)(آرياپور)

بوم شناسي پوشش هاي گياهي(ارشد)(كريمي)

روز چهارم

25/10/97

 

جانورشناسي بي مهره (1)(كمي)

 

روز پنجم

26/10/97

زيست شناسي جلبكها(عبدل زاده)

پويايي شناسي جمعيت و ارزيابي ذخاير آبزيان(دريا)(آقايي مقدم)

فيزيك عمومي1(زيست)(كوهرخي)گ1

فيزيك عمومي1(زيست)(خباز)گ2

فيزيك (زيست شناسي )(خباز)

سيستماتيك گياهي1(مشترك)(فاطمي)گ1و2

آمار زيستي(مشترك)(كاشاني)گ1و2

رشد و نمو گياهي(مشترك)(باقريه)گ1و2

بيوشيمي پروتئين ها و اسيدهاي نوكلوئيد(ارشد)(ميان آبادي)

فيزيولوژي توليدمثل(ارشد)(محسني)

ياخته شناسي و بافت شناسي گياهي پيشرفته(ارشد)(اقدسي)

روز ششم

29/10/97

بيوتكنولوژي(باقريه)

گياهان دارويي(گياهي)(اقدسي)

اكوفيزيولوژي گياهي(دريا)(صادقي پور)

 

روز هفتم

30/10/97

ريخت شناسي و تشريح گياهي(گياهي)(كريمي)

مباني گياهشناسي(جانوري)(كريمي)

فيزيولوژي گياهي2(مشترك)(صادقي پور)گ1و2

زيست شناسي ميكروبي(زماني)ک1و2

جنين شناسي(مشترك)(محسني)گ1و2

تشريح مقايسه اي مهره داران(ارشد)(باقريان)

آنزيم شناسي(ارشد)(حدادچی)

جذب و انتقال در گياهان(ارشد)(عبدل زاده)

روز هشتم

1/11/97

زيست شناسي مولكولي(آرياپور)

 

 

روز نهم

2/11/97

اكولوژي گياهي(فاطمي)

بوم شناسي دريا(آقايي مقدم)

تالوفيتها(مشترك)(عبدل زاده)گ1و2

بيوسيستماتيك جانوري(ارشد)(كمي)

بيوانفورماتيك(آرياپور)

زيست شناسي تكويني گياهي(ارشد)(باقريه)

روز دهم

3/11/97

متون زيست شناسي(زبان تخصصي)(صادقي پور)گ1و2

زيست شناسي پرتوي(مشترك)(ميان آبادي)گ1و2

زيست شناسي سلولي و مولكولي(آرياپور)

خزنده شناسي و پرنده شناسي(كمي)

برگشت به ابتدا

 

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال

گروه آموزشی شیمی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15-13

 

نام درس

نام درس

روز اول

22/10/97

شيمي معدني1(دهنوخلجي)

رياضي عمومي1(شيمي)(صادقلو)

اصول محاسبات شيمي صنعتي(قائمي)

شناسايي مواد پليمري(ارشد)(ميقاني)

شيمي آلي پيشرفته(ارشد)(مظاهري)

روز دوم

23/10/97

 

شيمي محيط زيست(باهر)

ايمني در آزمايشگاه(ابراهيمي)

 

روز سوم

24/10/97

شيمي فيزيك2(صمداني)

شیمی آلی1(غلامی)

ترموديناميك آماري1 (ارشد)(گودرزي)

شيمي معدني پيشرفته(ارشد)(دهنوخلجي)

روز چهارم

25/10/97

شيمي صنعتي2(قائمي)

 

 

روز پنجم

26/10/97

شيمي آلي3(طاهري)

شيمي عمومي1(شيمي)(مختاري)

رياضي در شيمي(نوري)

شناسايي تركيبات آلي(مظاهري)

تكنولوژي پليمر1 (ارشد)(شاكري)

شيمي فيزيك پيشرفته(ارشد)(قائمي)

گياه شناسي(ارشد)(كريمي)

روز ششم

29/10/97

شيمي فيزيك1(قائمي)

متون علمي شيمي(ابراهيمي)

شيمي پليمر(ميقاني)

شيمي تجزيه پيشرفته(ارشد)(ابراهيمي)

روز هفتم

30/10/97

شيمي معدني(3)(دهنوخلجي)

 

 

روز هشتم

1/11/97

اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي(باهر)

فيزيك عمومي1(شيمي)(زنگانه)

شيمي معدني(2)(دهنوخلجي)

شيمي و سينيتيك پليمريزاسيون(ارشد)(ميقاني)

اسپكتروسكوپي تجزيه اي2(باهر)

مكانيك كوانتومي(ارشد)(صمداني)

روز نهم

2/11/97

 

 

 

روز دهم

3/11/97

شيمي تجزيه1(مختاري)

شيمي تجزيه(3)(باهر)

 

سينيتيك شيميايي پيشرفته (ارشد)(صمداني)

برگشت به ابتدا

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال

گروه آموزشی فیزیک

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت15-13

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

22/10/97

 

مكانيك تحليلي1(فيزيك)(اخشابي)

اپتيك(شادمهري)

 

روز دوم

23/10/97

فيزيك عمومي1(فيزيك)(ايزدپناه)

مكانيك كوانتومي پيشرفته1(ارشد)(بزي جوان)

 

روز سوم

24/10/97

نجوم و اختر فيزيك(خواجه نبي)

 

 

روز چهارم

25/10/97

شيمي عمومي(فيزيك)(غلامي)

مكانيك آماري پيشرفته1(ارشد)(لطفي)

فيزيك عمومي4(خباز)

مواد مغناطيسي(خندان)

 

روز پنجم

26/10/97

 

فيزيك محاسباتي(ارشد)(زنگانه)

روشهاي پيشرفته در فيزيك محاسباتي و شبيه سازي(ارشد)(شادمهري)

گرانش(اخشابي)

روز ششم

29/10/97

مكانيك كوانتومي1(ايزدپناه)(3واحدی)

مكانيك كوانتمي1(ايزدپناه)(4واحدی)

 

 

روز هفتم

30/10/97

ترموديناميك و مكانيك آماري1(بزي جوان)

گرانش1(ارشد)(اخشابي)

كيهان شناسي1(ارشد)(اخشابي)

 

روز هشتم

1/11/97

رياضي عمومي1(فيزيك)(طاهري)

موضوعات ويژه(ارشد)(لطفي)

موضوعات ويژه(ارشد)(خباز)

موضوعات ويژه(ارشد)(فاضله خواجه نبي)

رياضي فيزيك2(اخشابي)

 

روز نهم

2/11/97

برنامه نويسي كامپيوتر(فيزيك)(موحدي)

فيزيك هسته اي1(خباز)

 

روز دهم

3/11/97

 

فيزيك هسته اي پيشرفته(ارشد)(ايزدپناه)

فيزيك حالت جامد پيشرفته1(ارشد)(خندان)

الكترومغناطيس2(كوهرخي)(3واحدی)

الكترومغناطيس2(كوهرخي) (4واحدی)

اختر فيزيك پيشرفته1(ارشد)(شادمهري)

مغناطوهيدروديناميك در اختر فيزيك(ارشد)(خواجه نبي)

 

برگشت به ابتدا


تعداد بازدید: 228