دانشکده علوم

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 به تفکیک گروه

سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

گروه آمار               گروه زمین شناسی                       گروه شیمی
     
گروه ریاضی و علوم کامپیوتر              گروه زیست شناسی                        گروه فیزیک

 

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

گروه آموزشی آمار

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15:30-13:30

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

18/3/98

 

استنباط آماري2 (ارشد)(يغمائي)

طرح آزمايش هاي1(عظيم محسني)

 

روز دوم

19/3/98

احتمال1(آمار)(عبدالله نژاد)

آشنايي با نظريه تصميم(خلفي)

 

روز سوم

20/3/98

 

مباني رياضيات(آمار)(عليزاده)

آناليز رياضي1(آمار)(طالشي)

 

روز چهارم

21/3/98

 

روش هاي نمونه گيري2(خلفي)

 

روز پنجم

22/3/98

 

فرآيندهاي تصادفي1(رنجبر)

رياضي عمومي2(آمار)( اونق)

 

روز ششم

25/3/98

 

نظريه اندازه ها و احتمال 2(ارشد)(خلفي)

 

روز هفتم

26/3/98

 

آمار رياضي(برآورديابي)(يغمائي)

 

روز هشتم

27/3/98

 

روشهاي چند متغيره پيوسته1(عظيم محسني)

 

روز نهم

28/3/98

مباحثي در آمار كاربردي(عظيم محسني)

شبيه سازي(آمار)(رنجبر)

 

روز دهم

29/3/98

 

سري هاي زماني1(بابانژاد)

 

روز یازدهم

1/4/98

 

آشنايي با نظريه صف(رنجبر)

 

روز دوازدهم

3/4/98

 

رگرسيون2(بابانژاد)

 

بازگشت به ابتدا

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15:30-13:30

 

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

18/3/98

مباحثي در رياضيات و كاربردها(اصغري)

نظريه محاسبه(تجري)

مباني آناليز عددي(حسيني)

رياضي عمومي2(رياضي)(اونق)

رياضي عمومي 2( اصغري)

جبر جامع (دكتري)(نوذري)

توپولوژي جبري1(ارشد)(پاكدامن)

آناليز تابعي1(دكتري)(ياحقي)

روز دوم

19/3/98

مباني ماتريس ها و جبر خطي(نوذري)

رياضي عمومي1(رياضي)(روحي)

بهينه سازي خطي (موحدي)

 

روز سوم

20/3/98

حل عددي معادلات ديفرانسيل(حسيني)

مباني اقتصاد(علوم كامپيوتر)(يزداني)

اصول سيستم هاي عامل (تجري)

مباني احتمال(رياضي)(عبدالله نژاد)

معادلات ديفرانسيل(علوم كامپيوتر)(طاهري)

 

روز چهارم

21/3/98

نظريه حلقه و مدول (نوذري)

مباني آناليز رياضي(علوم كامپيوتر)(روحي)

 

 

روز پنجم

22/3/98

آناليز رياضي(رياضي)(طاهري)

پايگاه داده ها (تجري)

معادلات ديفرانسيل(رياضي)(عليزاده)

مباني تركيبيات(رياضي)(اونق)

برنامه سازي پيشرفته(علوي)

آناليز عددي پيشرفته(ارشد)(حسيني)

ساختارهاي جبري فازي1(ارشد)(اصغري)

روز ششم

25/3/98

مباني هندسه(پاكدامن)

توپولوژي عمومي(پاكدامن)

 

مباني جبر(رياضي)(عليزاده)

مباني علوم رياضي(عليزاده )

 

روز هفتم

26/3/98

مباني منطق و نظريه مجموعه ها(عليزاده)

مباني علوم رياضي(رياضي)(نوذري)

 

روز هشتم

27/3/98

مباني سيستم هاي ديناميكي(پاكدامن)

جبر خطي عددي (حسيني)

احتمال1(بابانژاد)

بهينه سازي خطي(رياضي)(موحدي)

مباني احتمال(علوم كامپيوتر)(عبدالله نژاد)

 

روز نهم

28/3/98

زبان تخصصي(رياضي)(عليزاده)

مباني اقتصاد(رياضي)(يزداني)

 

 

روز دهم

29/3/98

جبر(طاهري)

طراحي و تحليل الگوريتم ها(علوي)

رياضي عمومي3(طاهري)

مباحثي در علوم كامپيوتر(موحدي)

مباني كامپيوتر و برنامه­سازي(ع ك)(علوي)

گروه هاي متناهي(ارشد)(طاهري)

آناليز محدب(ارشد)(روحي)

ساختارهاي جبري فازي2(دكتري)(اصغري)

آناليز روي گروه­هاي توپولوژيك(دكتري)(پاكدامن)

روز یازدهم

1/4/98

 

 

 

روز دوازدهم

3/4/98

اصول طراحي نرم افزار(موحدي)

 

 

بازگشت به ابتدا

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

گروه آموزشی زمین ­شناسی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15:30-13:30

 

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

18/3/98

ريز ديرينه شناسي(قبادی پور)

فيزيك پايه 2(زمين شناسي)(خواجه نبی)

زمين شناسي زيست محيطي(رقیمی)

تكتونيك جنبا(دكتري)(آتابای)

اصول اكتشافات ذخاير معدني(ارشد)(شمعانیان)

روز دوم

19/3/98

 

 

زمين­شناسي زيست­محيطي در پروژه­هاي مهندسي(ارشد)(رضایی)

بافت ساختار(ارشد)(رحیمی)

روز سوم

20/3/98

مباني كاني شناسي(رقیمی)

سنگ هاي دگرگوني(رحیمی)

فتوژئولوژي(امینی)

دياپيريسم (دكتري)(رقیمی)

زمين شيمي ذخاير گرمابي(ارشد)(شفیعی)

زمين ساخت ايران(ارشد)(رحیمی)

روز چهارم

21/3/98

آتشفشان شناسي(عمرانی)

زمين شناسي ايران(صفری)

اصول نمونه برداري و تجزيه نمونه هاي زيست محيطي(ارشد) (شمعانیان)

روز پنجم

22/3/98

 

مباني زمين شيمي(شفیعی)

مدل سازي زمين ساختي(ارشد)(آتابای)

كاربرد ايزوتوپ ها در زمين شناسي اقتصادي(ارشد)(شفیعی)

روز ششم

25/3/98

رياضي2(زمين شناسي)(ضامنی)

زمين ساخت(صفری)

سنگ هاي رسوبي(امینی)

اجراي پروژه هاي اكتشافي(ارشد)(شمعانیان)

تكتونيك برشي (دكتري)(رحیمی)

زمين شناسي پزشكي(ارشد)(رقیمی)

روز هفتم

26/3/98

زمين شناسي نفت(امینی)

 

زمين شناسي ساختاري پيشرفته2(ارشد)(صفری)

روز هشتم

27/3/98

آمار مقدماتي(زمين شناسي)(امیری)

زلزله شناسي(رحیمی)

پوسته قاره اي(دكتري)(رحیمی)

مديريت محيط زيست و توسعه پايدار(ارشد)(رضایی)

تجزيه نمونه هاي معدني(ارشد)(شمعانیان)

روز نهم

28/3/98

زمين شناسي مهندسي(رضایی)

زمين شناسي تاريخي(قبادی پور)

سنجش از دور زيست محيطي(ارشد)(عمرانی)

كاربرد زمين فيزيك در زمين ساخت(ارشد)(صفری)

روز دهم

29/3/98

نقشه برداري(رضایی)

ارزيابي ذخاير معدني(شمعانیان)

موضوعات خاص در زمين شناسي زيست محيطي(سمينار)(ارشد)(رضایی)

ذخاير تبخيري(ارشد)(رقیمی)

نو زمين ساخت و ريخت زمين ساخت(ارشد)(آتابای)

روز یازدهم

1/4/98

 

مبانی کامپیوتر(زمین)(تجری)

 

بازگشت به ابتدا

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

گروه آموزشی زیست­ شناسی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15:30-13:30

 

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

18/3/98

رايانه در علوم زيستي(دريا)(فاطمي)

رياضي عمومي2(زيست)(صادقلو)

جانورشناسي مهره داران(باقريان)

گياهان دارويي(گياهي)(اقدسي)

ريخت زايي واندام زايي درگياهان(صادقي­ پور)

متابوليسم گياهي(ارشد) (صادقي پور)

خزنده شناسي و پرنده شناسي(ارشد)(كمي)

روش­ها و ابزارها درسيستماتيك گياهي(ارشد)(فاطمي)

بيوشيمي كربوهيدرات و ليپيد(ارشد)(ميان آبادي)

پستاندارشناسي(ارشد)(كمي)

تغذيه معدني گياهان(ارشد)(عبدل زاده)

فيزيولوژي غشاء(ارشد)(گنجي)

روز دوم

19/3/98

 

پستاندار شناسي(باقريان)

 

روز سوم

20/3/98

بيوشيمي ساختار(ميان آبادي)

فيزيولوژي جانوري1(مشترك)(محسني)

مباني بوم شناسي(عبدل زاده)

مباني بوم شناسي(عبدل زاده)

جانورشناسي بي مهره (1)(كمي)

فيزيولوژي جانوري2(گنجي)

اندام زايي در مهره داران(ارشد)(باقريان)

سازوكارهاي مولكولي فتوسنتز(ارشد)(صادقي پور)

روز چهارم

21/3/98

 

بيوشيمي تكميلي(ميان آبادي)

تنوع و تكامل در گياهان(ارشد)(فاطمي)

روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك(ارشد)(آرياپور)

روز پنجم

22/3/98

مباني زيست­شناسي سلولي­و مولكولي (آرياپور)

 

اصول رده بندي فيلوژنتيك(ارشد)(باقريان)

فيزيولوژي سلولهاي خوني(ارشد)(محسني)

روز ششم

25/3/98

 

 

بيوشيمي هورمونها(ارشد)(ميان آبادي)

سيستماتيك گياهي پيشرفته(ارشد)(فاطمي)

روز هفتم

26/3/98

بيوشيمي متابوليسم(ميان آبادي)

 

مكانيسم هاي سلولي و مولكولي تكوين(ارشد)(نظري)

روز هشتم

27/3/98

ايمني زيستي(اقدسي)

بيوفيزيك(مشترك)(آرياپور)

تشريح مقايسه اي گياهان آوندي(ارشد)(كريمي)

بيوشيمي كروماتين(ارشد)(آرياپور)

رشد و نمو گياهي پيشرفته(ارشد)(باقريه نجار)

روز نهم

28/3/98

حشره شناسي(جانوري) (كمي)

مباني فيزيولوژي جانوري(گياهي)(محسني)

خون شناسي (محسني)

حشره شناسي (كمي)

اكوفيزيولوژي گياهي(دريا)(صادقي پور)

ايمني شناسي(محسني)

 

روز دهم

29/3/98

اصول و روشهاي رده بندي گياهان(فاطمي)

فيزيولوژي گياهي1(مشترك)(عبدل زاده)

ويروس شناسي(نصرالله نژاد)

فيزيولوژي عصب و عضله(ارشد)(گنجي)

گرده شناسي(ارشد)(كريمي)

كاربرد زيست فناوري در گياهان(ارشد)(اقدسي)

ماهي شناسي و دوزيست شناسي(ارشد)(كمي)

بيوشيمي سلولي(ارشد)(ميان آبادي)

روز یازدهم

1/4/98

شیمی عمومی۲(زیست)(طاهری)

ژنتیک(باقریه)

جانورشناسی بی­ مهره۲(کمی)

ماهی شناسی عمومی(کمی)

 

روز دوازدهم

 

شيمي آلي(زيست)(غلامي)

سيستماتيك گياهي2(مشترك)(كريمي)گ 1و2

 

بازگشت به ابتدا

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

گروه آموزشی شیمی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15:30-13:30

 

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

18/3/98

 

 

روش­هاي فيزيكي وشيميايي جداسازي(ارشد)(ابراهيمي)

شيمي سطح و حالت جامد(ارشد)(صمداني)

روز دوم

19/3/98

خوردگي فلزات(قائمي)

نانوشيمي(دهنوخلجي)

پليمرهاي طبيعي(ارشد)(ميقاني)

كاربرد روشهاي دستگاهي در جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي(ارشد)(غلامي)

روز سوم

20/3/98

شيمي معدني1(دهنوخلجي)

 

 

روز چهارم

21/3/98

شيمي فيزيك(3)(صمداني)

شيمي و فناوري رنگ(ميقاني)

 

روز پنجم

22/3/98

رياضي عمومي2(شيمي)(طالشي)

شيمي فيزيك2(صمداني)

سنتز پليمر1(ارشد)(ميقاني)

ترموديناميك آماري(شيمي)(ارشد)(گودرزي)

الكتروشيمي تجزيه اي1(ارشد)( باهر)

روز ششم

25/3/98

 

 

شيمي­و تكنولوژي پوشش و چسب (ارشد)(شاكري)

شيمي سنتز مواد آلي(ارشد)(مظاهري)

روز هفتم

26/3/98

فيزيك عمومي2(شيمي)(لطفي)

شيمي محيط زيست(غلامي)

آشنايي با صنايع شيميايي ايران(ارشد)(قائمي)

روز هشتم

27/3/98

روشهاي جداسازي در شيمي(ابراهيمي)

روش استفاده از متون علمي شيمي(ابراهيمي)

شيمي تجزيه(2)( مختاري)

طيف بيني اتمي تجزيه اي(ارشد)(مختاري)

روز نهم

28/3/98

زبان تخصصي شيمي(غلامي)

 

 

روز دهم

29/3/98

 

شيمي معدني(3)(دهنوخلجي)

ايمني در آزمايشگاه(دهنوخلجي)

شيمي تركيبات طبيعي(ارشد)(طاهري)

شيمي فيزيك پليمر1(ارشد)(غفاري)

شيمي فيزيك پليمرها(ارشد)(غفاري)

روز یازدهم

1/4/98

شيمي صنعتي1(كريميان)

 

 

روز دوازدهم

3/4/98

 

آمار در شيمي تجزيه(باهر)

 

بازگشت به ابتدا

 

برنامه­ امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

گروه آموزشی فیزیک

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15:30-13:30

 

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

18/3/98

كارگاه الكتروتكنيك(لطفي)

نظريه نسبيت(فيزيك)(اخشابي)

سمينار و روش تحقيق(نجوم و كيهان شناسي)(ارشد)(خواجه نبي)

فيزيك عمومي2(فيزيك)(خواجه نبي)

 

سمينار و روش تحقيق(ماده چگال)(ارشد)(بزی جوان)

سمينار و روش تحقيق(هسته اي)(ارشد)(كوهرخي)

روز دوم

19/3/98

 

رياضي فيزيك1(زنگانه)

رياضي فيزيك3(اخشابي)

 

روز سوم

20/3/98

 

فيزيك پايه 3(زنگانه)

فيزيك عمومي3(زنگانه)

مكانيك آماري پيشرفته1(ارشد)(لطفي)

روز چهارم

21/3/98

ترموديناميك و مكانيك آماري2(خباز)

فيزيك حالت جامد1(بزي جوان)

اندركنش تابش هاي يونيزان با ماده(ارشد)(خباز)

روز پنجم

22/3/98

رياضي عمومي2(فيزيك)(صادقلو)

 

 

روز ششم

25/3/98

 

 

فيزيك و فناوري قطعات نيمرسانا(ارشد)(لطفي)

كيهان شناسي1(ارشد)(اخشابي)

روز هفتم

26/3/98

راديو ايزوترپها و كاربرد آن(زنگانه)

معادلات ديفرانسيل(فيزيك)(روحي)

مكانيك تحليلي2(اخشابي)

 

روز هشتم

27/3/98

 

فيزيك هسته اي و ذرات بنيادي(كوهرخي)

ساختار هسته(ارشد)(ايزدپناه)

خواص مغناطيسي جامدات(ارشد)(خندان)

اختر فيزيك پيشرفته2(ارشد)(شادمهري)

روز نهم

28/3/98

ساختار و تحول ستارگان(خواجه نبي)

الكترومغناطيس1(بزي جوان)

 

روز دهم

29/3/98

 

مكانيك تحليلي1(فيزيك)(زنگانه)

مكانيك كوانتومي2(ايزدپناه)

مكانيك كوانتومي2(ايزدپناه)

فيزيك راكتورهاي هسته اي1(كوهرخي)

الكتروديناميك پيشرفته1(ارشد)(شادمهري)

روز یازدهم

1/4/98

 

مباني نانو فيزيك(لطفي)

 

روز دوازدهم

3/4/98

 

زبان تخصصي(فيزيك)(خواجه نبي)

 

بازگشت به ابتدا


تعداد بازدید: 78