دانشکده علوم

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 به تفکیک روز

یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

 

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97

 

  روز اول

شنبه

98/03/18

 

 

روز دوم

یکشنبه

98/03/19

 

 

روز سوم

دوشنبه

98/03/20

 

 

روز چهارم

سه شنبه

98/03/21

 

روز پنجم

چهارشنبه

98/03/22

روز ششم

شنبه

98/03/25

 

روز هفتم

یکشنبه

98/03/26

 

روز هشتم

دوشنبه

98/03/27

 

روز نهم

سه شنبه

98/03/28

 

روز دهم

چهارشنبه

98/03/29

 

روز یازدهم

شنبه

98/04/01

روز سیزدهم

دوشنبه

98/04/03

     

 

 

برنامه امتحانی روز اول(شنبه) تاریخ 98/03/18 (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

مباحثي در رياضيات و كاربردها(اصغري)

106

مباني آناليز عددي(حسيني)

303

جبر جامع (دكتري)( نوذري)

سالن علیمحمدی

نظريه محاسبه(تجري)

PC

رياضي عمومي2(رياضي)(اونق)

306

توپولوژي جبري1(ارشد)(پاكدامن)

سالن علیمحمدی

ريز ديرينه شناسي(قبادی پور)

102

رياضي عمومي 2( اصغري)

302-301

آناليز تابعي1(دكتري)(ياحقي)

سالن علیمحمدی

فيزيك پايه 2(زمين شناسي)(خواجه نبی)

سالن علیمحمدی

استنباط آماري2 (ارشد)(يغمائي)

PC

تكتونيك جنبا(دكتري)(آتابای)

سالن علیمحمدی

رايانه در علوم زيستي(دريا)(فاطمي)

101

طرح آزمايش هاي1(عظيم محسني)

PC

اصول اكتشافات ذخاير معدني(ارشد)(شمعانیان)

سالن علیمحمدی

رياضي عمومي2(زيست)(صادقلو)

107-104

زمين شناسي زيست محيطي(رقیمی)

سالن علیمحمدی

متابوليسم گياهي(ارشد)(صادقي پور)

سالن علیمحمدی

جانورشناسي مهره داران(باقريان)

306

گياهان دارويي(گياهي)(اقدسي)

PC

خزنده شناسي و پرنده شناسي(ارشد)(كمي)

PC

شیمی عمومی(طاهری)

301

ريخت زايي واندام زايي درگياهان(صادقي­ پور)

102-101

روش­ها و ابزارها درسيستماتيك گياهي(ارشد)(فاطمي)

PC

نظريه نسبيت(فيزيك)(اخشابي)

PC

شیمی آلی۲ (غلامی)

107

بيوشيمي كربوهيدرات و ليپيد(ارشد)(ميان آبادي)

PC

سمينار و روش تحقيق(نجوم و كيهان شناسي)(ارشد)(خواجه نبي)

سالن علیمحمدی

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی(باهر)

سالن علیمحمدی

پستاندارشناسي(ارشد)(كمي)

PC

 

 

فيزيك عمومي2(فيزيك)(خواجه نبي)

106

تغذيه معدني گياهان(ارشد)(عبدل زاده)

سالن علیمحمدی

 

 

 

 

روش­هاي فيزيكي وشيميايي جداسازي(ارشد)(ابراهيمي)

301

 

 

 

 

شيمي سطح و حالت جامد(ارشد)(صمداني)

301

 

 

 

 

سمينار و روش تحقيق(ماده چگال)(ارشد)(بزی جوان)

PC

 

 

 

 

سمينار و روش تحقيق(هسته اي)(ارشد)(كوهرخي)

PC

        فیزیولوژی غشاء(گنجی) PC

 

 

 

 

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي(عباسی)گ1 (مرد)

208-207

 

 

 

 

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي(عباسی)گ2 (زن)

107-106

 

برنامه­ امتحانی روز دوم(یکشنبه) تاریخ 98/03/19 (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

مباني ماتريس ها و جبر خطي( نوذري)

سالن علیمحمدی

رياضي عمومي1(رياضي)( روحي)

106

زمين­شناسي زيست­محيطي در پروژه­هاي مهندسي (ارشد) (رضایی)

سالن علیمحمدی

احتمال1(آمار)( عبدالله نژاد)

306

بهينه سازي خطي (موحدي)

301

بافت ساختار(ارشد)(رحیمی)

سالن علیمحمدی

خوردگي فلزات(قائمي)

301

آشنايي با نظريه تصميم(خلفي)

سالن علیمحمدی

پليمرهاي طبيعي(ارشد)( ميقاني)

سالن علیمحمدی

 

 

پستاندار شناسي (باقريان)

101

كاربرد روشهاي­دستگاهي درجداسازي وشناسايي تركيبات­طبيعي(ارشد)( غلامي)

سالن علیمحمدی

 

 

نانوشيمي(دهنوخلجي)

سالن علیمحمدی

زبان خارجي(ملک) گ5 و 6

107-106-105

 

 

رياضي فيزيك1(زنگانه)

PC

 

 

 

 

رياضي فيزيك3(اخشابي)

PC

 

 

برگشت به ابتدا

 

 

برنامه­ امتحانی روز سوم (دوشنبه) تاریخ 98/03/20  (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

حل عددي معادلات ديفرانسيل(احسيني)

PC

مباني رياضيات(آمار)( عليزاده)

سالن علیمحمدی

دياپيريسم (دكتري)(رقیمی)

PC

مباني اقتصاد(علوم كامپيوتر)( يزداني )

301

آناليز رياضي1(آمار)( طالشي)

PC

زمين شيمي ذخاير گرمابي(ارشد)(شفیعی)

PC

اصول سيستم هاي عامل ( تجري )

PC

مباني احتمال(رياضي)( عبدالله نژاد)

106

زمين ساخت ايران(ارشد)(رحیمی)

PC

مباني كاني شناسي(رقیمی)

101

معادلات ديفرانسيل(علوم كامپيوتر)(طاهري)

102-101

اندام زايي در مهره داران(ارشد)(باقريان)

301

سنگ هاي دگرگوني(رحیمی)

102

فتوژئولوژي(امینی)

PC

سازوكارهاي مولكولي فتوسنتز(ارشد)(صادقي پور)

سالن علیمحمدی

بيوشيمي ساختار(ميان آبادي)

105

جانورشناسي بي مهره (1)(كمي)

PC

مكانيك آماري پيشرفته1(ارشد)( لطفي)

سالن علیمحمدی

فيزيولوژي جانوري1(مشترك)(محسني)

103

فيزيولوژي جانوري2(گنجي)

306-305

اندیشه اسلامی1 (مازندرانی) گ1 (مرد)

103-102-101

مباني بوم شناسي(عبدل زاده)

107-106

فيزيك پايه 3(زنگانه)

301

اندیشه اسلامی1 (جلال) گ2 (مرد)

106-105

شيمي معدني1(دهنوخلجي)

306

فيزيك عمومي3(زنگانه)

302

اندیشه اسلامی1 (جلال) گ3 (زن)

208-207-206

 

برنامه­ امتحانی روز چهارم(سه شنبه) تاریخ 98/03/21 (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

نظريه حلقه و مدول (نوذري)

سالن علیمحمدی

روش هاي نمونه گيري2(خلفي)

301

اصول­ نمونه­ برداري وتجزيه نمونه ­هاي زيست محيطي(ارشد) (شمعانیان)

سالن علیمحمدی

مباني آناليز رياضي(علوم كامپيوتر)( روحي)

سالن علیمحمدی

زمين شناسي ايران(صفری)

سالن علیمحمدی

تنوع و تكامل در گياهان(ارشد)(فاطمي)

سالن علیمحمدی

آتشفشان شناسي(عمرانی)

306

بيوشيمي تكميلي(ميان آبادي)

PC

روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك(ارشد)(آرياپور)

سالن علیمحمدی

شيمي فيزيك(3)( صمداني)

PC

شيمي و فناوري رنگ(ميقاني)

سالن علیمحمدی

اندركنش تابش هاي يونيزان با ماده(ارشد)( خباز)

301

ترموديناميك و مكانيك آماري2(خباز)

301

فيزيك حالت جامد1(بزي جوان)

سالن علیمحمدی

اخلاق اسلامی(جلال) گ1 (زن)

103-102-101

 

 

 

 

اخلاق اسلامي(محمدي مهر) گ3(زن)

107-106

 

 

 

 

اخلاق اسلامي(محمدي مهر) گ2(مرد)

207-206-205

 

 

 

 

اخلاق اسلامي(میربهبهانی) گ4(مرد)

204-203-202

 

برنامه­ امتحانی روز پنجم (چهارشنبه) تاریخ 98/03/22  (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

آناليز رياضي(رياضي)(طاهري)

301

فرآيندهاي تصادفي1(رنجبر)

سالن علیمحمدی

آناليز عددي پيشرفته(ارشد)( حسيني)

301

پايگاه داده ها ( تجري)

PC

رياضي عمومي2(آمار)(اونق)

106

ساختارهاي جبري فازي1(ارشد)( اصغري)

301

مباني زيست­شناسي سلولي­و مولكولي (آرياپور)

101

معادلات ديفرانسيل(رياضي)(عليزاده)

PC

مدل سازي زمين ساختي(ارشد)(آتابای)

301

رياضي عمومي2(شيمي)( طالشي)

سالن علیمحمدی

مباني تركيبيات(رياضي)(اونق)

106

كاربرد ايزوتوپ ها در زمين شناسي اقتصادي(ارشد)(شفیعی)

301

رياضي عمومي2(فيزيك)( صادقلو)

106

برنامه سازي پيشرفته(علوي)

301

اصول رده بندي فيلوژنتيك(ارشد)(باقريان)

PC

 

 

مباني زمين شيمي(شفیعی)

PC

فيزيولوژي سلولهاي خوني(ارشد)(محسني)

PC

 

 

شيمي فيزيك2(صمداني)

سالن علیمحمدی

سنتز پليمر1(ارشد)( ميقاني)

سالن علیمحمدی

 

 

 

 

ترموديناميك آماري(شيمي)(ارشد)( گودرزي)

سالن علیمحمدی

 

 

 

 

الكتروشيمي تجزيه اي1(ارشد)( باهر)

سالن علیمحمدی

 

 

 

 

انديشه اسلامي 2 (سلمانيان) گ1 (مرد)

208-207-206

 

 

 

 

انديشه اسلامي 2 (سلمانيان) گ2 (زن)

107-106

 

برنامه­ امتحانی روز ششم (شنبه) تاریخ 98/03/25 (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

مباني هندسه(پاكدامن)

301

نظريه اندازه ها و احتمال 2(ارشد)(خلفي)

PC

اجراي پروژه هاي اكتشافي(ارشد)(شمعانیان)

سالن علیمحمدی

توپولوژي عمومي(پاكدامن)

301

مباني جبر(رياضي)( عليزاده)

سالن علیمحمدی

تكتونيك برشي (دكتري)(رحیمی)

سالن علیمحمدی

رياضي2(زمين شناسي)(ضامنی)

سالن علیمحمدی

مباني علوم رياضي(عليزاده )

سالن علیمحمدی

زمين شناسي پزشكي(ارشد)(رقیمی)

سالن علیمحمدی

 

 

زمين ساخت(صفری)

PC

بيوشيمي هورمونها(ارشد)(ميان آبادي)

سالن علیمحمدی

 

 

سنگ های رسوبی (امینی)

301

سيستماتيك گياهي پيشرفته(ارشد)(فاطمي)

سالن علیمحمدی

 

 

 

 

شيمي­و تكنولوژي پوشش و چسب (ارشد)( شاكري)

301

 

 

 

 

شيمي سنتز مواد آلي(ارشد)( مظاهري)

301

 

 

 

 

فيزيك و فناوري قطعات نيمرسانا(ارشد)(لطفي)

301

 

 

 

 

كيهان شناسي1(ارشد)(اخشابي)

301

 

 

 

 

فارسي عمومي (حسينيان) گ4

106

 

 

 

 

فارسي عمومي (خراسانی) گ5

106

برگشت به ابتدا

 

برنامه­ امتحانی روز هفتم (یکشنبه) تاریخ 98/03/26 (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

مباني منطق و نظريه مجموعه ها (عليزاده)

سالن علیمحمدی

آمار رياضي(برآورديابي)(يغمائي)

PC

زمين شناسي ساختاري پيشرفته2(ارشد)(صفری)

سالن علیمحمدی

زمين شناسي نفت(امینی)

PC

مباني علوم رياضي(رياضي)(نوذري)

301

مكانيسم هاي سلولي و مولكولي تكوين(ارشد)( نظري)

301

بيوشيمي متابوليسم(ميان آبادي)

301

شيمي محيط زيست(غلامي)

سالن علیمحمدی

آشنايي با صنايع شيميايي ايران(ارشد)( قائمي)

سالن علیمحمدی

فيزيك عمومي2(شيمي)( لطفي)

PC

معادلات ديفرانسيل(فيزيك)( روحي)

106

انقلاب اسلامي ايران(منتظري) گ1 (زن)

208-207-206

راديو ايزوترپها و كاربرد آن(زنگانه)

سالن علیمحمدی

مكانيك تحليلي2(اخشابي)

PC

انقلاب اسلامي ايران(منتظري) گ2 (مرد)

106-105

 

 

 

 

انديشه سياسي امام خميني (ره) (منتظري) گ1 (مرد)

107

 

 

 

 

آشنايي با دفاع مقدس (ملك شاهكويي) گ1

306

برگشت به ابتدا

 

برنامه­ امتحانی روز هشتم( دوشنبه) تاریخ 98/03/27  (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

مباني سيستم هاي ديناميكي(پاكدامن)

سالن علیمحمدی

روشهاي چند متغيره پيوسته1(عظيم محسني)

301

پوسته قاره اي(دكتري)(رحیمی)

سالن علیمحمدی

جبر خطي عددي (حسيني)

PC

بهينه سازي خطي(رياضي)(موحدي)

PC

مديريت محيط زيست و توسعه پايدار(ارشد)(رضایی)

سالن علیمحمدی

احتمال1(بابانژاد)

301

مباني احتمال(علوم كامپيوتر)(عبدالله نژاد)

سالن علیمحمدی

تجزيه نمونه هاي معدني(ارشد)(شمعانیان)

سالن علیمحمدی

آمار مقدماتي(زمين شناسي)(امیری)

PC

زلزله شناسي(رحیمی)

PC

تشريح مقايسه اي گياهان آوندي(ارشد)(كريمي)

PC

ايمني زيستي(اقدسي)

106

بيوفيزيك(مشترك)(آرياپور)

107-106

بيوشيمي كروماتين(ارشد)( آرياپور)

PC

روشهاي جداسازي در شيمي(ابراهيمي)

306

روش استفاده از متون علمي شيمي(ابراهيمي)

PC

رشد و نمو گياهي پيشرفته(ارشد)(باقريه نجار)

سالن علیمحمدی

 

 

شيمي تجزيه(2)( مختاري)

306

طيف بيني اتمي تجزيه اي(ارشد)(مختاري)

PC

 

 

فيزيك هسته اي و ذرات بنيادي(كوهرخي)

PC

ساختار هسته(ارشد)( ايزدپناه)

301

 

 

 

 

خواص مغناطيسي جامدات(ارشد)(خندان)

301

 

 

 

 

اختر فيزيك پيشرفته2(ارشد)(شادمهري)

301

 

 

 

 

تفسير موضوعي قرآن(محمدي نژاد) گ1 (زن)

107-106

 

 

 

 

تفسير موضوعي قرآن(کاهه) گ2 (مرد)

207-206

برگشت به ابتدا

 

 

برنامه­ امتحانی روز نهم (سه شنبه) تاریخ 98/03/28 (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

مباحثي در آمار كاربردي(عظيم محسني)

301

شبيه سازي(آمار)( رنجبر)

PC

سنجش از دور زيست محيطي(ارشد)(عمرانی)

301

زبان تخصصي(رياضي)( عليزاده)

PC

زمين شناسي تاريخي(قبادی پور)

306

كاربرد زمين فيزيك در زمين ساخت(ارشد)(صفری)

301

مباني اقتصاد(رياضي)( يزداني)

106

اكوفيزيولوژي گياهي(دريا)(صادقي پور)

سالن علیمحمدی

دانش خانواده و جمعيت (کاهه) گ1 (مرد)

204-203

راهرو-205

زمين شناسي مهندسي(رضایی)

PC

ايمني شناسي(محسني)

301

حشره شناسي(جانوري)( كمي)

سالن علیمحمدی

الكترومغناطيس1(بزي جوان)

PC

دانش خانواده و جمعيت(مهدوي) گ2و3 (زن)

105-104-103

107-106

مباني فيزيولوژي جانوري(گياهي)(محسني)

101

 

 

خون شناسي (محسني)

102

 

 

دانش خانواده و جمعيت(مير بهبهاني) گ4 (مرد)

208-207

حشره شناسي ( كمي)

سالن علیمحمدی

 

 

دانش خانواده و جمعيت(مازندراني) گ 5 (زن)

101

زبان تخصصي شيمي(غلامي)

306-305

 

 

 

 

ساختار و تحول ستارگان(خواجه نبي)

PC

 

 

 

 

برگشت به ابتدا

 

 

برنامه­ امتحانی روز دهم (چهارشنبه) تاریخ 98/03/29  (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

جبر(طاهري)

PC

سري هاي زماني1(بابانژاد)

PC

گروه هاي متناهي(ارشد)( طاهري)

سالن علیمحمدی

طراحي و تحليل الگوريتم ها (علوي)

PC

رياضي عمومي3 (طاهري)

301

آناليز محدب(ارشد)( روحي)

سالن علیمحمدی

نقشه برداري(رضایی)

306

مباحثي در علوم كامپيوتر (موحدي)

306

ساختارهاي جبري فازي2(دكتري)( اصغري)

سالن علیمحمدی

اصول و روشهاي رده بندي گياهان(فاطمي)

301

مباني كامپيوتر و برنامه­سازي(ع ك)( علوي)      

306

آناليز روي گروه­هاي توپولوژيك(دكتري)( پاكدامن)

سالن علیمحمدی

 

 

ارزيابي ذخاير معدني(شمعانیان)

105

موضوعات خاص در زمين شناسي زيست محيطي(سمينار)(ارشد)(رضایی)

306

 

 

فيزيولوژي گياهي1(مشترك)(عبدل زاده)

101

ذخاير تبخيري(ارشد)(رقیمی)

306

 

 

ويروس شناسي(نصرالله نژاد)

106

نو زمين ساخت و ريخت زمين ساخت(ارشد)(آتابای)

306

 

 

شيمي معدني(3)(دهنوخلجي)

سالن علیمحمدی

فيزيولوژي عصب و عضله(ارشد)( گنجي)

306

 

 

ايمني در آزمايشگاه(دهنوخلجي)

سالن علیمحمدی

گرده شناسي(ارشد)(كريمي)

PC

 

 

مكانيك تحليلي1(فيزيك)( زنگانه)

207

كاربرد زيست فناوري در گياهان(ارشد)( اقدسي)

PC

 

 

مكانيك كوانتومي2(ايزدپناه)

PC

ماهي شناسي و دوزيست شناسي(ارشد)( كمي)

306

 

 

فيزيك راكتورهاي هسته اي1(كوهرخي)

205

بيوشيمي سلولي(ارشد)( ميان آبادي)

306

 

 

 

 

شيمي تركيبات طبيعي(ارشد)( طاهري)

سالن علیمحمدی

 

 

 

 

شيمي فيزيك پليمر1(ارشد)( غفاري)

سالن علیمحمدی

 

 

 

 

شيمي فيزيك پليمرها(ارشد)( غفاري)

سالن علیمحمدی

 

 

 

 

الكتروديناميك پيشرفته1(ارشد)( شادمهري)

301

برگشت به ابتدا

 

 

برنامه­ امتحانی روز یازدهم (شنبه) تاریخ 98/04/01 (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

شیمی عمومی۲(زیست)(طاهری)

سالن علیمحمدی-301

آشنايي با نظريه صف(رنجبر)

306

 

 

شيمي صنعتي1(كريميان)

306

مبانی کامپیوتر(زمین)(تجری)

306

 

 

 

 

ژنتیک(باقریه)

106

 

 

 

 

جانورشناسی بی­ مهره۲(کمی)

301

 

 

 

 

ماهی شناسی عمومی(کمی)

301

 

 

 

 

مباني نانو فيزيك(لطفي)

301

 

 

برگشت به ابتدا

 

 

برنامه­ امتحانی روز سیزدهم (دوشنبه) تاریخ 98/04/03 (دانلود)

ساعت 10-8

شماره کلاس

ساعت 12-10

شماره کلاس

ساعت 13:30-15:30

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

شيمي آلي(زيست)( غلامي)

سالن علیمحمدی-301

زبان تخصصي(فيزيك)( خواجه نبي)

PC

 

 

اصول طراحي نرم افزار(موحدي)

306

آمار در شيمي تجزيه(باهر)

PC

 

 

 

 

سيستماتيك گياهي2(مشترك)(كريمي)گ1و2

سالن علیمحمدی-301

 

 

 

 

رگرسيون2(بابانژاد)

306

 

 

برگشت به ابتدا


تعداد بازدید: 203