دانشکده علوم

لیست امتحانات دروس عمومی 3972 که در دانشکده علوم پایه برگزار می شود

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

گروه امتحانات دروس عمومی که در دانشکده علوم پایه برگزار می­ گردد

نام درس

شماره و گروه درس

استاد

تاریخ امتحان

زبان خارجی

05-1055011

06-1055011

محمد ملک

محمد ملک

19/3/98

اندیشه اسلامی۱

01-1022011

02-1022011

03-1022011

حسنعلی مازندرانی

قربان جلال

قربان جلال

20/3/98

اخلاق اسلامی

01-1022013

02-1022013

03-1022013

04-1022013

قربان جلال

علی اکبر محمدی مهر

علی اکبر محمدی مهر

حسن میربهبهانی

21/3/98

اندیشه اسلامی2

01-1022012

02-1022012

حسنعلی سلمانیان

حسنعلی سلمانیان

22/3/98

فارسی عمومی

04-1044011

05-1044011

سکینه حسینیان

فهیمه خراسانی

25/3/98

انقلاب اسلامی ایران

01-1022014

02-1022014

مصطفی منتظری

مصطفی منتظری

26/3/98

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

01-1022027

مصطفی منتظری

26/3/98

آشنایی با دفاع مقدس

01-1066001

علی ملک شاهکویی

26/3/98

تفسیر موضوعی قران

01-1022016

02-1022016

مهدی محمدی نژاد

محمود کاهه

27/3/98

دانش خانواده وجمعیت

01-1022017

02-1022017

03-1022017

04-1022017

05-1022017

محمود کاهه

ابراهیم مهدوی

ابراهیم مهدوی

حسن میربهبهانی

حسنعلی مازندرانی

28/3/98

 


تعداد بازدید: 39