دانشکده علوم

ارتباط با دانشکده

آدرس: گرگان - خیابان شهید بهشتی - صندوق پستی 155، کد پستی: 15759-49138

نمابر: 32245964-017

پست الکترونیکی دانشکده: sciencefaculty@gu.ac.ir

تلفن‌های سانترال دانشگاه: 32254163 و 32254164- 017

شماره تلفن‌های داخلی دانشکده علوم

 

گروه

داخلی

نام و نام خانوادگی

گروه

داخلی

نام و نام خانوادگی

گروه

داخلی

نام و نام خانوادگی

ریاضی

334

خانم دکتر موحدی

زمین شناسی

235

آقای مهرداد مقصودلو

زیست شناسی

220

آقای دکتر آریاپور

270

خانم دکتر اونق

 

 

 

 

 

 

 

فیزیک

241

آقای دکتر ایزدپناه

221

آقای دکتر باقریه

268

خانم دکتر علیزاده

247

آقای دکتر بزی جوان

237

آقای دکتر حدادچی

270

خانم دکتر نوذری

336

آقای دکتر خباز

237

آقای دکتر فاطمی

282

آقای مهندس علوی

246

آقای دکتر خندان

219

آقای دکتر کمی

267

آقای دکتر یاحقی

242

آقای دکتر شادمهری

225

آقای دکتر محسنی

267

آقای دکتر یاحقی

245

آقای دکتر لطفی

218

خانم دکتر اقدسی

271

آقای دکتر تجری

242

خانم دکتر خواجه نبی

222

خانم دکتر کریمی

آمار

273

آقای دکتر عظیم محسنی

 

249

آقای دکتر کوهرخی

222

آقای دکتر عبدل زاده

273

خانم دکتر خلفی

 

309

آقای دکتر اخشابی

219

خانم دکتر گنجی

269

اقای دکتر یغمایی

 

248

آقای دکتر وحید زنگانه

223

خانم دکتر میان آبادی

335

آقای دکتر رنجبر

259

آقای مهندس خالقی

224

آقای دکتر صادقی پور

272

آقای دکتر عبدالله نژاد

260

آقای مهندس شریفی

 

-

علی اکبر باقریان یزدی

272

آقای دکتر بابانژاد

 

 

 

شیمی

286

آقای دکتر دهنو خلجی

226

آقای مهندس مازندرانی

 

 

 

329

تاسیسات

280

آقای دکتر قائمی

239

خانم مهندس اخلی

32220776

کارپرداز

284

آقای دکتر مختاری

238

خانم مهندس برهانی

287

آقای دکتر میقانی

298

حراست

285

آقای دکتر مظاهری

264

خانم مهندس قوی اندام

316

انتظامات

280

خانم دکتر باهر

227

خانم مهندس مقدم

277

ریاست دانشکده

279

خانم دکتر صمدانی

229

خانم مهندس کر

333

معاون دانشکده

278

خانم دکتر ابراهیمی

زمین شناسی

233

آقای دکتر امینی

276

آموزش دانشکده

312

آقای دکتر محمدرضا طاهری

234

آقای دکتر رحیمی

291

خانم سلامت

312

آقای دکتر غلامی

230

آقای دکتر رضایی

300

خانم حاجی نجفی

274

آقای مهندس رضایی نژاد

234

آقای دکتر رقیمی

240

آبدارخانه شماره 1

263

خانم مهندس علیمحمدزاده

230

آقای دکتر شفیعی

288

آبدارخانه شماره 2

256

خانم مهندس مهرانی

231

آقای دکتر شمعانیان

332

آبدارخانه شماره 3

313

خانم کدایی

ریاضی

271

آقای دکتر اصغری

232

خانم دکتر اق اتابای

301

خانم کشیر

265

آقای دکتر پاکدامن

232

خانم دکتر قبادی پور

275

آقای محمد مقصودلو

266

آقای دکتر حسینی

233

آقای دکتر صفری

275

آقای تربتی نژاد

267

آقای دکتر روحی

231

آقای دکتر عمرانی


تعداد بازدید: 3197