دانشکده علوم

معارفه معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

سرکار خانم پونه ابراهیمی به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده منصوب شدند. ایشان دانشیار و عضو هیأت علمی گروه شیمی می باشند.

ضمناً در این جلسه از زحمات جناب آقای دکتر محسن شادمهری تشکر و قدردانی شده است.


تعداد بازدید: 883