مدیریت امور تربیت بدنی

زمانبندی کلاس های تربیت بدنی

سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷

برنامه زمانبندی سالن شهید رضا زاده

     ساعت     و روزهای هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

21-19

23-21

شنبه

گروه آموزشی دانشگاه منابع

گروه آموزشی دانشگاه منابع

گروه آموزشی

والیبال کارکنان خانم منابع

والیبال دانشجویان منابع

فوتسال اعضاء هیئت علمی

فوتسال دانشجویان

 

یکشنبه

 

گروه آموزشی

 

گروه آموزشی

 

گروه آموزشی

والیبال کارکنان آقا منابع

والیبال دانشجویان گلستان

بسکتبال اعضاء هیئت علمی

بسکتبال دانشجویان

دوشنبه

گروه آموزشی دانشگاه منابع

گروه آموزشی دانشگاه منابع

گروه آموزشی

والیبال کارکنان خانم منابع

والیبال دانشجویان منابع و بدمینتون کارکنان

والیبال اعضاء هیئت علمی منابع

فوتسال کارکنان منابع

سه شنبه

 

گروه آموزشی

 

گروه آموزشی

 

گروه آموزشی

والیبال کارکنان آقا منابع

والیبال کارکنان آقا

گلستان

والیبال دانشجویان گلستان

بسکتبال دانشجویان

چهارشنبه

گروه آموزشی دانشگاه منابع

گروه آموزشی دانشگاه منابع

گروه آموزشی

والیبال کارکنان خانم گلستان

فوتسال کارکنان گلستان

فوتسال هیئت علمی منابع

فوتسال دانشجویان

پنجشنبه

 

 

پینگ پنگ دانشجویان

خوابگاه دانشجویی

خوابگاه دانشجویی

والیبال کارکنان گلستان

 

جمعه

نظافت سالن

فوتسال کارکنان منابع

 

 

                                                                                                                     تربیـت بدنـی دانشـگاه

 

 

 

برنامه زمان بندی سالن کشتی و اتاق تندرستی دانشگاه

 

روزهای هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

21-19

شنبه

گروه تربیت بدنی

کارکنان دانشگاه

(آقایان)

دانشجویان پسر

بدنسازی دانشجویان پسر

یکشنبه

گروه تربیت بدنی

کارکنان دانشگاه

(بانوان)

دانشجویان دختر

کشتی و ورزش های رزمی دانشجویان پسر

دوشنبه

گروه تربیت بدنی

کارکنان دانشگاه

(آقایان)

دانشجویان پسر

بدنسازی دانشجویان پسر

سه شنبه

گروه تربیت بدنی

کارکنان دانشگاه

(بانوان)

دانشجویان دختر

کشتی و ورزش های رزمی دانشجویان پسر

چهارشنبه

گروه تربیت بدنی

کارکنان دانشگاه

(آقایان)

دانشجویان پسر

بدنسازی دانشجویان پسر

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    تربیـت بدنـی دانشـگاه


تعداد بازدید: 325