معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس حوزه معاونت


نام و نام خانوادگی: مریم کدائی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن تماس:  داخلی 313     پروتال: 32254163ـ017

پست الکترونیکی:m.kadaei@gu.ac.ir

 

 


تعداد بازدید: 1004