مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

تفاهم نامه های بین المللی

تاریخ خاتمه قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

نام کشور های طرفین قرارداد

نام طرفین قرارداد

ردیف

------

Aug 2016

ایران و سوئد

دانشگاه گلستان و دانشگاه  اوپسالا

1

------

Oct 2010

ایران و قزاقستان

دانشگاه گلستان و دانشگاه اسنو

2


تعداد بازدید: 379