مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

آیین نامه های شورای کارآفرینی

*آیین نامه کاراد

*آیین نامه شورای کارآفرینی دانشگاه


تعداد بازدید: 250