مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

معرفی مرکز کارآفرینی

تعاريف کارآفرين و کارآفرينیکارآفرین کیست؟کارآفرینی چیست؟ویژگی های کار آفرینان؟ 


تعداد بازدید: 285