قراردادهای پژوهشی و اولویت های پژوهشی و تفاهم نامه ها