راه اندازی وب سایت جدید دانشگاه

زمان:
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶   ساعت ۱۰:۰۰   الی   ۱۲:۰۰

مکان:
سالن جلسات دفتر ریاست دانشگاه گلستان

توضیحات:
فاز نخست توسعه وب سایت دانشگاه و پرتال اساتید در قالب یک سامانه یکپاچه مدیریتی آماده بهره برداری است

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: