معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فهرست رشته های دانشگاه

 

دانشکده علوم پایه

دریافت سرفصل
سال  اخذ مجوز
 رشته
مقطع
 گروه آموزشی

فایل

1371

زیست شناسی- علوم گیاهی

کارشناسی

زیست شناسی

فایل

1371

زیست شناسی- علوم جانوری

فایل

1372

زیست شناسی- علوم دریا

فایل

1376

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد

فایل

1388

زیست شناسی- بیوشیمی

فایل

1389

زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری

فایل

1389

زیست شناسی- بیوسیستماتیک

فایل

1395

زیست شناسی- سیستماتیک و بوم شناسی

فایل

1387

زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

دکتری

فایل

1378

زمین شناسی

کارشناسی

زمین شناسی

فایل

1386

زمین شناسی- اقتصادی

کارشناسی ارشد

فایل

1388

زمین شناسی- تکتونیک

فایل

1395

زمین شناسی- زیست محیطی

فایل

1390

زمین شناسی-تکتونیک

دکتری

فایل

1388

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

ریاضی

فایل

1386

ریاضی-محض

کارشناسی ارشد

فایل

1391

ریاضی-محض

دکتری

فایل

1388

آمار و کاربردها

کارشناسی

آمار

فایل

1387

آمارریاضی

کارشناسی ارشد

فایل

1386

فیزیک

کارشناسی

فیزیک

فایل

1388

فیزیک-حالت جامد

کارشناسی ارشد

فایل

1391

فیزیک -هسته ای

فایل

1393

فیزیک- نجوم

فایل

1387

شیمی کاربردی

کارشناسی

شیمی

فایل

1387

فیتوشیمی

کارشناسی ارشد

فایل

1389

شیمی فیزیک

فایل

1390

شیمی-پلیمر

فایل

1393

شیمی تجزیه

فایل

1391

فیتوشیمی

دکتری

فایل

1384

علوم کامپیوتر

کارشناسی

علوم کامپیوتر

 

دانشکده علوم انسانی

سرفصل

سال اخذ مجوز

نام رشته

مقطع

نام گروه آموزشی

فایل

1387

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

فایل

1395

آموزش زبان انگلیسی

فایل

1393

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد

فایل

1387

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی

فایل

1389

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

فایل

1387

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

کارشناسی

جغرافیا

فایل

1387

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فایل

1394

جغرافیا

فایل

1387

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

فایل

1391

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

فایل

1394

اقلیم شناسی-مخاطرات آب و هوایی

فایل

1394

جغرافیا-مخاطرات محیطی

فایل

1394

علوم ورزشی

کارشناسی

علوم ورزشی

فایل

1392

تاریخ انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

معارف

فایل

1392

شیعه شناسی-جامعه شناسی

فایل

1392

شیعه شناسی-کلام

فایل

1395

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

مدیریت

فایل

1387

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی

علوم اجتماعی

فایل

1387

علوم اجتماعی- پژوهشگری

فایل

1394

روابط عمومی

فایل

1395

حقوق

کارشناسی

حقوق

 

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

سرفصل

سال اخذ مجوز

نام رشته

مقطع

نام گروه آموزشی

فایل

1387

مهندسی برق- کنترل

کارشناسی

 

 

برق

فایل

1391

مهندسی برق-الکترونیک

فایل

1394

مهندسی برق

فایل

1391

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی ارشد

فایل

1394

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

فایل

1394

مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

فایل

1394

مهندسی برق-مکاترونیک

فایل

1387

مهندسی عمران

کارشناسی

عمران

فایل

1392

مهندسی عمران-حمل و نقل

کارشناسی ارشد

فایل

1394

مهندسی عمران- ژئوتکنیک

فایل

1395

مهندسی عمران-سازه

فایل

1387

مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

کارشناسی

پلیمر

فایل

1394

مهندسی پلیمر

فایل

1392

مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

کارشناسی ارشد

فایل

1394

مهندسی پلیمر-فراورش

فایل

1387

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی

کامپیوتر

فایل

1394

مهندسی کامپیوتر

فایل

1393

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ارشد

فایل

1392

مهندسی مکانیک

کارشناسی

مکانیک

فایل

1388

مهندسی معماری

کارشناسی

معماری

فایل

1392

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

فایل

1395

ارتباط تصویری

کارشناسی

ارتباط تصویری

فایل

1395

مهندسی صنایع

کارشناسی

صنایع

 

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

سرفصل

سال اخذ مجوز

نام رشته

مقطع

نام گروه آموزشی

فایل

1392

مهندسی برق -الکترونیک

کارشناسی

برق

 

فایل

1394

مهندسی برق

فایل

1388

مهندسی عمران

کارشناسی

عمران

فایل

1388

مهندسی شیمی

کارشناسی

شیمی

فایل

1395

مهندسی شیمی- فرایندهای جداسازی

کارشناسی ارشد

فایل

1392

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی

کامپیوتر

فایل

1394

مهندسی کامپیوتر

فایل

1387

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

فایل

1387

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

نقشه برداری

 


تعداد بازدید: 2049