معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فهرست رشته های دانشگاه

 

دانشکده علوم پایه

دریافت سرفصل
سال  اخذ مجوز
 رشته
مقطع
 گروه آموزشی

فایل

1371

زیست شناسی- علوم گیاهی

کارشناسی

زیست شناسی

فایل

1371

زیست شناسی- علوم جانوری

فایل

1372

زیست شناسی- علوم دریا

ورودی95

ورودی96وبالاتر

1376

زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

فایل

1388

بیوشیمی

ورودی95

ورودی96وبالاتر

1389

زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی

ورودی95

ورودی96وبالاتر

1389

زیست شناسی جانوری- بیوسیستماتیک

ورودی95

ورودی96وبالاتر

1395

زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک و بوم شناسی

فایل

1387

زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی

دکتری

فایل

1378

زمین شناسی

کارشناسی

زمین شناسی

ورودی 95

ورودی96 و بالاتر

1386

علوم زمین - زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد

ورودی95

ورودی 96 و بالاتر

1388

زمین ساخت (تکتونیک)

ورودی 95

ورودی 96 و بالاتر

1395

علوم زمین -زمین شناسی زیست محیطی

فایل

1390

زمین شناسی-تکتونیک

دکتری

فایل

1388

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

ریاضی

فایل

1386

ریاضی-جبر

کارشناسی ارشد

فایل 1386 ریاضی-آنالیز

فایل

1391

ریاضی-جبر

دکتری

فایل 1391 ریاضی-آنالیز

فایل

1388

آمار و کاربردها

کارشناسی

آمار

فایل

1387

آمارریاضی

کارشناسی ارشد

فایل

1386

فیزیک

کارشناسی

فیزیک

ورودی 95

ورودی 96 و بالاتر

1388

فیزیک-ماده چگال

کارشناسی ارشد

ورودی 95

ورودی 96 و بالاتر

1391

فیزیک -هسته ای

ورودی 95

ورودی 96 و بالاتر

1393

فیزیک- نجوم و اختر فیزیک

ورودی 95

ورودی 96 و بالاتر

1393 فیزیک- گرانش و کیهان شناسی

فایل

1387

شیمی کاربردی

کارشناسی

شیمی

ورودی قبل از 98

ورودی 98 و بالاتر

1387 فیتوشیمی

کارشناسی ارشد

ورودی قبل از 97

ورودی 97 و بالاتر

1389

شیمی فیزیک

فایل

1390

شیمی-پلیمر

ورودی قبل از 97

ورودی 97 و بالاتر

1393

شیمی تجزیه

فایل

1391

فیتوشیمی

دکتری

فایل

1384

علوم کامپیوتر

کارشناسی

علوم کامپیوتر

 

دانشکده علوم انسانی

سرفصل

سال اخذ مجوز

نام رشته

مقطع

نام گروه آموزشی

فایل

1387

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

فایل

1395

آموزش زبان انگلیسی

فایل

1393

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد

  1402 آموزش زبان انگلیسی

فایل

1387

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی

ورودی قبل از 97

ورودی 97 و بالاتر

1389

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

فایل

1387

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

کارشناسی

جغرافیا

فایل

1387

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فایل

1394

جغرافیا

ورودی 95

ورودی96 و بالاتر

1387

جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

کارشناسی ارشد

ورودی 95

ورودی 96 و بالاتر

1391

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار

ورودی 95

ورودی 96 و بالاتر

1391 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی و فضایی

ورودی95

ورودی96 و بالاتر

1394

 آب و هواشناسی - تغییر اقلیم

ورودی 95

ورودی 96 و بالاتر

1394

مخاطرات محیطی

فایل

1394

علوم ورزشی

کارشناسی

علوم ورزشی

  1402 مدیریت سازمان ها و باشگاه های  ورزشی کارشناسی ارشد

فایل

1392

تاریخ انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

معارف

فایل

1392

شیعه شناسی-جامعه شناسی

ورودی قبل از 97

ورودی 97 و بالاتر

1392

شیعه شناسی-کلام

فایل

1395

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

مدیریت

فایل 1396 اقتصاد کارشناسی اقتصاد

فایل

1387

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی

علوم اجتماعی

فایل

1387

علوم اجتماعی- پژوهشگری

فایل

1394

روابط عمومی

فایل 1398 روانشناسی
  1402 پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد

فایل

1395

حقوق

کارشناسی

حقوق

 

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

سرفصل

سال اخذ مجوز

نام رشته

مقطع

نام گروه آموزشی

فایل

1387

مهندسی برق- کنترل

کارشناسی

 

 

برق

فایل

1391

مهندسی برق-الکترونیک

فایل

1394

مهندسی برق

فایل

1394

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

کارشناسی ارشد

فایل

1394

مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

 

ورودی قبل از 98

ورودی 98 و بالاتر فایل1

ورودی 98 و بالاتر فایل2

 

1394

مهندسی برق- مهندسی مکاترونیک

  1402 سیستم های قدرت

فایل

1387

مهندسی عمران

کارشناسی

عمران

فایل

1392

مهندسی عمران-حمل و نقل

کارشناسی ارشد

فایل

1394

مهندسی عمران- ژئوتکنیک

فایل

1395

مهندسی عمران-سازه

فایل

1387

مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

کارشناسی

پلیمر

فایل

1394

مهندسی پلیمر

ورودی 95

ورودی 96 و بالاتر

1394

مهندسی پلیمر-فراورش

کارشناسی ارشد

فایل

1387

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی

کامپیوتر

فایل

1394

مهندسی کامپیوتر

فایل

1393

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ارشد

فایل

1392

مهندسی مکانیک

کارشناسی

مکانیک

  1402 تبدیل انرژی کارشناسی ارشد

فایل

1388

مهندسی معماری

کارشناسی

معماری

ورودی 95

ورودی 96 و بالاتر

1392

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

  1402 مهندسی معماری منظر

فایل

1395

ارتباط تصویری

کارشناسی

ارتباط تصویری

فایل

1395

مهندسی صنایع

کارشناسی

صنایع

  1402 سیستم های تولید و خدمات کارشناسی ارشد

ورودی قبل از98

ورودی 98 و بالاتر

1395 مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد شیمی

 

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

سرفصل

سال اخذ مجوز

نام رشته

مقطع

نام گروه آموزشی

فایل

1392

مهندسی برق -الکترونیک

کارشناسی

برق

 

فایل

1394

مهندسی برق

فایل

1388

مهندسی عمران

کارشناسی

عمران

فایل

1388

مهندسی شیمی

کارشناسی

شیمی

فایل

1392

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی

کامپیوتر

فایل

1394

مهندسی کامپیوتر

فایل

1387

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

فایل

1387

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

نقشه برداری

 


تعداد بازدید: 86913