معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۴۰۲

تاریخ ارتقاء

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۴۰۰/۱۰/۱۳ سیدرسول داودی  
۱۴۰۱/۷/۲۳   جعفر میرعلی کتولی
۱۴۰۱/۴/۲۹ حسن آریاپور  
۱۴۰۰/۱۲/۴ امیر بابایی  
۱۴۰۱/۲/۲۱ محمد فرخ زاد  
۱۴۰۱/۴/۱۸ حسن دلیری چولابی  
۱۴۰۱/۸/۱۷   مهناز اقدسی
۱۴۰۱/۶/۱۹   رحیم خباز
۱۴۰۱/۷/۹ وحید زنگانه  
۱۴۰۱/۳/۲۹ آرش امینی  

 


تعداد بازدید: 581