معاونت پژوهش و فناوری

بالای اسلایدر

درخشش نام 2 عضو هیات علمی دانشگاه گلستان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا

۱ آذر ۱۴۰۲

2 عضو هیات علمی دانشگاه گلستان، در زمره پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا در سال 1402، قرار گرفتند.

متن کامل
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...