گروه فناوری و خدمات رایانه ای

دستورالعمل مقابله با آلودگی و گسترش بدافزار باج گیر

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

این حمله سایبری با نام های مختلفی همچونWannaCry، Wana Decrypt ، WannaCryptorو WCRY شناخته می شود و دسترسی قربانی به کامپیوتر و فایل ها را غیرممکن کرده و برای بازگرداندن دسترسی، باج خواهی می کند.

متن کامل

هشتمین نشست مدیران فناوری اطلاعات

۳ اسفند ۱۳۹۵
متن کامل

هفتمین نشست مدیران فناوری اطلاعات

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

هفتمین نشست مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها و مراکز پارک و علمی فناوری  منطقه 2 کشور در خرداد 1395 در دانشگاه گلستان برگزار شد.

متن کامل