اعضای هیات علمی دانشگاه گلستان

فهرست اعضای هیات علمی

 
 
 
 
 
 
Ali Mokhtari
شیمی
صالح آرخی
جغرافیا
حسن آریاپور
زیست شناسی
مریم آق آتابای
زمین شناسی
علی اکبر آقایی
علوم اجتماعی و سیاسی
مرضیه اسعدی
علوم اجتماعی و سیاسی
فاطمه اسلامی
تربیت بدنی
مهناز اقدسی
زیست شناسی
عیسی امن خانی
زبان و ادبیات فارسی
آرش امینی
زمین شناسی
مهناز بابائی
علوم اجتماعی و سیاسی
فاطمه باقری
کامپیوتر
خدارحم بزی
جغرافیا
بهزاد پورقریب
زبان و ادبیات انگلیسی
همایون جمشیدیان
زبان و ادبیات فارسی
محمودرضا چراغعلی
علوم اجتماعی و سیاسی
هادی حاج زاده
علوم اجتماعی و سیاسی
نسیبه حاجیلری
نقشه برداری
محمد تقی خورند
تربیت بدنی
غلامرضا خوش فر
علوم اجتماعی و سیاسی
علی درخشان حصاری
زبان و ادبیات انگلیسی
حسن دلیری
علوم اجتماعی و سیاسی
ابوالفضل دنکوب
علوم اجتماعی و سیاسی
عزیز رحیمی
زمین شناسی
عبدالمطلب رستگار
نقشه برداری
عبدالباقی رضائی تالار پشتی
زبان و ادبیات انگلیسی
حامد رضایی
زمین شناسی
مصطفی رقیمی
زمین شناسی
وحید رویانی
زبان و ادبیات فارسی
محمود شریعتی
علوم اجتماعی و سیاسی
محمدمهدی شهرازی
علوم اجتماعی و سیاسی
هانیه شکی
نقشه برداری
بهمن صحنه
جغرافیا
حجت اله صفری
زمین شناسی
مجید صفوی
علوم اجتماعی و سیاسی
بهمن طیبی
تربیت بدنی
سیدجلال عبدالمنافی رکنی
زبان و ادبیات انگلیسی
احمد عبدل زاده
زیست شناسی
علی عرب مفرد
زبان و ادبیات انگلیسی
سید احمد علوی
علوم کامپیوتر
عبدالرحمان علیزاده
علوم اجتماعی و سیاسی
هادی عمرانی
زمین شناسی
کوروش غلامی کوتنائی
علوم اجتماعی و سیاسی
سیدمحمد فاطمی
زیست شناسی
فرشته فرضی شوب
زبان و ادبیات فارسی
منیره فرضی شوب
زبان و ادبیات فارسی
فرزانه گنجی
زیست شناسی
مهدی محمدی نژاد
زبان و ادبیات فارسی
محمد ملک
علوم اجتماعی و سیاسی
علیرضا نجفی نژاد
علوم اجتماعی و سیاسی
حسن نظیف
معماری
لیلا نوروزپور
زبان و ادبیات فارسی
نوروز نیمروزی ناوخی
علوم اجتماعی و سیاسی
شیوا وفادار
کامپیوتر
سهیلا کرباسی
کامپیوتر
زهره کریمی لنجی
زیست شناسی
حاجی قلی کمی
زیست شناسی
مهدی یعقوبی
کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشکده گروه آموزشی پست الکترونیک
Ali Mokhtariدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
صالح آرخیاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
حسن آریاپوراستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
مریم آق آتابایدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
علی اکبر آقاییاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
پونه ابراهیمیدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
سیامک اخشابیاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
مرضیه اسعدیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
فاطمه اسلامیمربیدانشکده علوم انسانیتربیت بدنی 
ژیلا اصغریدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
محسن اصغری لاریمیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
مهناز اقدسیدانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
عیسی امن خانیاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
آرش امینیاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
بی بی نعیمه اونقاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
عبدالمجید ایزد پناهاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
مهناز بابائیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
امیر بابائیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
منوچهر بابانژاددانشیاردانشکده علوم پایهآمار 
فاطمه باقریمربیدانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
علی اکبر باقریان یزدی دانشکده علوم پایهزیست شناسی 
محمد باقر باقریه نجاردانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
الهام باهراستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
خدارحم بزیدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
مسعود بزی جواندانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
قاسم بهلکه دانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
مهسا بهنوداستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
علی بیگلری فدافناستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
علی پاکدامناستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
وحید پروین درآباد دانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
مهدیه پژوهان فراستادیاردانشکده علوم انسانیمعماری 
بهزاد پورقریباستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
محمدعلی تورنگیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
قربان جلالمربیدانشکده علوم انسانی  
همایون جمشیدیاناستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
محمودرضا چراغعلیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
هادی حاج زادهاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
نسیبه حاجیلری دانشکده فنی و مهندسی علی آبادنقشه برداری 
سیدعلی اصغر حسین زاده اطاقسرااستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
سید احمد حسینیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
حامد حسینیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
سیدعباس حسینی جواستادیاردانشکده فنی و مهندسی علی آبادکامپیوتر 
سیدمحمدجواد حسینی کهساریاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
رحیم خبازدانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
مهناز خلفیاستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
حسن خندان فدافناستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
علیرضا خواجه شاهکوهیاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
فاضله خواجه نبیاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
محمد تقی خورنداستادیاردانشکده علوم انسانیتربیت بدنی 
غلامرضا خوش فراستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
سیدرسول داودیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
نورالدین دبیریاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگان  
علی درخشان حصاریاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
حسن دلیریاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
ابوالفضل دنکوباستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
علی اکبر دهنو خلجیدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
محمد رحیم زادهاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
معصومه رحیمیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
عزیز رحیمیاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
سیدمهدی رخت اعلا رستمیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
عبدالمطلب رستگارمربیدانشکده فنی و مهندسی علی آبادنقشه برداری 
عبدالباقی رضائی تالار پشتیاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
حامد رضاییاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
مصطفی رقیمیاستاددانشکده علوم پایهزمین شناسی 
وحید رنجبر یانه سریاستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
مهدی روحیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
غلامرضا روشناستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
وحید رویانیاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
مرتضی زنگانه دانشکده فنی و مهندسی علی آبادعمران 
وحید زنگانهاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
مجید زیارت باناستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
حسنعلی سلمانیاناستادیاردانشکده علوم انسانی  
محسن شادمهریدانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
اسمعیل شاهکوئیاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
محمود شریعتیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
بهنام شفیعی بافتیدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
غلامحسین شمعانیان اصفهانیدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
سید محمد شهر آئینیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
محمدمهدی شهرازیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
هانیه شکی دانشکده فنی و مهندسی علی آبادنقشه برداری 
حمید رضا صادقی پوردانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
بهمن صحنهاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
حجت اله صفریدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
مجید صفویاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
نرگس صمدانی لنگرودیاستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
سید مصطفی طاهریاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
علیرضا طبرسااستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
بهمن طیبیاستادیاردانشکده علوم انسانیتربیت بدنی 
مصیب عباسیاستادیاردانشکده علوم انسانی  
کامل عبدالله نژاداستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
سیدجلال عبدالمنافی رکنیاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
احمد عبدل زادهاستاددانشکده علوم پایهزیست شناسی 
علی عرب مفرداستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
مجید عظیم محسنیاستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
سید احمد علویمربیدانشکده علوم پایهعلوم کامپیوتر 
عبدالرحمان علیزادهاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
محبوبه علیزاده صنعتیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
سمیه عمادالدیناستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
هادی عمرانیاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
مهدی غفاریاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
مرتضی غلامیاستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
علی غلامیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
کوروش غلامی کوتنائیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
سیدمحمد فاطمیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
محمد فرخ زاداستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
فرشته فرضی شوباستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
منیره فرضی شوباستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
کیازند فصیحیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
مهدی قائمیدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
عبدالعظیم قانقرمهاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
منصوره قبادی پوردانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
فرزانه گنجیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
علیرضا گودرزیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
محسن لشکربلوک دانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
رحیم لطفی اوریمیدانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
صفر محسنی بند پیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
علی اکبر محمدی مهراستادیاردانشکده علوم انسانی  
مهدی محمدی نژاد دانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
محسن مظاهری تهرانیمربیدانشکده علوم پایهشیمی 
دکتر محمد مقصودلواستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
محمد ملکاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
سیدیاسین موسویاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
حسین مومنیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
منیژه میان آبادیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
جعفر میرعلی کتولیدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
حسین میقانیاستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
فرزانه نجفی دانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
علیرضا نجفی نژاداستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
علی اکبر نجفی کانیاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
حسن نظیفمربیدانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
طاهره نوذریاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
عبدالمجید نورتقانیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
لیلا نوروزپوراستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
نوروز نیمروزی ناوخیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
یدالله هزارجریبیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
شبنم هوشمنداستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
شیوا وفاداراستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
سهیلا کرباسیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
زهره کریمی لنجیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
حسین کریمیان دانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
حاجی قلی کمیدانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
طه کوهرخیاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
محمدرضا یاحقیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
مهدی یعقوبیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
فرهاد یغمائیاستادیاردانشکده علوم پایهآمار