حجت اله صفری

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش تکتوتیک

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس - کشور ایران

حجت اله صفری