هادی عمرانی

  32254164-231 - 017
  h.omrani@gu.ac.ir
   CV
 

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش پترولوژی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تبریز - کشور ایران

هادی عمرانی