مرکز مشاوره دانشگاه

کارگاه سمن برگزار شد.

تحصیلی
۲۸ خرداد ۱۳۹۶

کارگاه سمن در ترای برگزار شد.


اجرای طرح پایش سلامت

پایش
۲۸ خرداد ۱۳۹۶

اجرای طرح پایش


کارگاه سمن

کارگاه ها
۲۸ خرداد ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه سمن (سلامتی-مهارت-نشاط)