مرکز رشد

اخذ مجوز دانش بنیان توسط شرکت "آتی صدر آبان ایرانیان"

خبر
۴ تیر ۱۳۹۷


بازدید مسئول دفتر نظارت و ارزیابی استان گلستان از مرکز رشد دانشگاه - تاریخ 97/3/22

خبر
۲۳ خرداد ۱۳۹۷

بازدید مسئول دفتر نظارت و ارزیابی استان گلستان از مرکز رشد دانشگاه - تاریخ 97/3/22