مرکز رشد

جلسه شورای مرکز رشد مشترک دانشگاه گلستان و پارک علم و فناوری

۲۰ خرداد ۱۴۰۳

جلسه شورای مرکز رشد مشترک دانشگاه گلستان  و پارک علم و فناوری در دفتر معاونت پژوهش و فناوری برگزار شد.

متن کامل
۱۲۳۴۵