مرکز رشد

اعضای شورای مرکز رشد

 


 

1- جناب آقای دکتر حسین مومنی - معاون پژوهش و فناوری و رئیس شورا

2- جناب آقای دکتر علی عرب مفرد - مدیریت مرکز رشد و نایب رئیس شورا

3- جناب آقای دکتر مهدی عمرانی - عضو شورا

4- جناب آقای دکتر اخوان نیاکی - عضو شورا

5- سرکار خانم دکتر آنوشا قدس علوی - عضو شورا

 

 


تعداد بازدید: 1064