مرکز رشد

اعضای شورای مرکز رشد

 


 

1- جناب آقای دکتر علی فرخ زاد - معاون پژوهش و فناوری و رئیس شورا

2- جناب آقای دکتر علی عرب مفرد - مدیریت مرکز رشد و نایب رئیس شورا

3- جناب آقای دکتر مهدی عمرانی - عضو شورا

4- جناب آقای دکتر اخوان نیاکی - عضو شورا

5- سرکار خانم دکتر سیده آنوشا قدس علوی - عضو شورا

 

 


تعداد بازدید: 1601