دانشکده علوم

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه نیمسال تابستان 1401

اطلاعیه های آموزشی
۵ تیر ۱۴۰۱

بازه زمانی خاموشی اسپیلت در ساختمان های دانشکده به تفکیک

اطلاعیه های دانشکده
۲۹ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز چهارشنبه 1401/04/1

اطلاعیه های دانشکده
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز سه شنبه 1401/03/31

اطلاعیه های دانشکده
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز دوشنبه 1401/03/30

اطلاعیه های دانشکده
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز یکشنبه 1401/03/29

اطلاعیه های دانشکده
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز شنبه 1401/03/28

اطلاعیه های دانشکده
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز چهارشنبه 1401/03/25

اطلاعیه های دانشکده
۲۳ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز سه شنبه 1401/03/24

اطلاعیه های دانشکده
۲۳ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز دوشنبه 1401/03/23

اطلاعیه های دانشکده
۱۷ خرداد ۱۴۰۱

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰سایر

اطلاعیه نیمسال تابستان 1401

اطلاعیه های آموزشی
۵ تیر ۱۴۰۱

بازه زمانی خاموشی اسپیلت در ساختمان های دانشکده به تفکیک

اطلاعیه های دانشکده
۲۹ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز چهارشنبه 1401/04/1

اطلاعیه های دانشکده
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز سه شنبه 1401/03/31

اطلاعیه های دانشکده
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز دوشنبه 1401/03/30

اطلاعیه های دانشکده
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز یکشنبه 1401/03/29

اطلاعیه های دانشکده
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز شنبه 1401/03/28

اطلاعیه های دانشکده
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز چهارشنبه 1401/03/25

اطلاعیه های دانشکده
۲۳ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز سه شنبه 1401/03/24

اطلاعیه های دانشکده
۲۳ خرداد ۱۴۰۱

لیست امتحانات نیمسال دوم - روز دوشنبه 1401/03/23

اطلاعیه های دانشکده
۱۷ خرداد ۱۴۰۱

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰