گروه آموزشی فیزیک
چارت دروس دانشجویان کارشناسی

۸ مهر ۱۴۰۲

چارت دروس دانشجویان کارشناسی

متن کامل

چارت دروس دانشجویان کارشناسی ارشد

۸ مهر ۱۴۰۲

چارت دروس دانشجویان کارشناسی ارشد

متن کامل

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (گرایش اخترفیزیک)

۴ بهمن ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش اخترفیزیک تحت عنوان "مهاجرت سیارات در قرصهای پیش سیاره‌ای"

متن کامل

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (گرایش اخترفیزیک)

۴ بهمن ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش اخترفیزیک تحت عنوان "تراکم ذرات گرد و غبار در لبه داخلی ناحیه مرده در قرصهای پیش سیاره‌ای"

متن کامل

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (گرایش کیهانشناسی)

۱ بهمن ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان "نقش پیچش در فیزیک فراپلانکی" 

متن کامل

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (گرایش کیهانشناسی)

۱ بهمن ۱۳۹۹

 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان "همگرایی گرانشی توسط یک سیاه چاله در فضا-زمانهای غیر ریمانی"

متن کامل
۱۲