گروه آموزشی فیزیک

مدیرگروه فیزیک

رحیم لطفی اوریمی

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش فیزیک حالت جامد

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران


تعداد بازدید: 854