مرکز تحقیقات ابر اشیاء

غرفه مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان در هشتمین نمایشگاه الکامپ

آموزشی
۲۵ تیر ۱۳۹۷

جلسه با مسئولان مرکز اورژانس استان گلستان

آموزشی
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

ارائه اولین مقاله تحقیقاتی مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان

آموزشی
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

حضور تیم مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان در اولین دوره لیگ IoT

آموزشی
۲۷ بهمن ۱۳۹۶

لیگ اینترنت اشیاء شمال و مرکز کشور

آموزشی
۲۹ دی ۱۳۹۶

دومین طرح پژوهشی مرکز تحقیقات ابراشیاء دانشگاه گلستان

آموزشی
۱ دی ۱۳۹۶

جلسه با مسئولان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان گلستان

آموزشی
۵ آذر ۱۳۹۶

کسب TRL 6 برای ایده فناورانه عضو دانشجو مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان

آموزشی
۱ آذر ۱۳۹۶

کسب مقام سوم تیم دانشجویی مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان در مسابقات هکاتون امنیت

آموزشی
۱۳ آبان ۱۳۹۶

اولین طرح پژوهشی مرکز تحقیقات ابراشیاء دانشگاه گلستان

آموزشی
۲۰ مهر ۱۳۹۶