سید محمد شهر آئینی

   CV
 

رشته تحصیلی

برق - گرایش قدرت

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۷

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

شبکه های هوشمند انرژی – اینترنت اشیاء زیرساخت های شهری

سید محمد شهر آئینی