مجید زیارت بان

   CV
 

رشته تحصیلی

برق - گرایش الکترونیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

پردازش تصاویر – باز نشانی الگو – الکترونیک دیجیتال تحلیل تصاویر متنی تایپی و دست نویس

مجید زیارت بان

فهرست مقالات

  • Fatemeh Bagheri, , Majid Ziaratban, Farzaneh Afkhaminia, , ( - 5), 2018, 78-90, .
  • Mohammad Ashurpour, Majid Ziaratban, Online Handwritten Persian Isolated Letter Recognition by Using Discrete Markov Models and Language-Based Features, ( - 6), 2018, 51-68, .
  • Samaneh Valipour, Majid Ziaratban, A. D. Shaligram, Improving Capabilities of the Adaptive Recursive Least-Squares Filter in the Ocular Artifact Removal from EEG Signal, (INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - 9), 2016, -, .
  • Majid Ziaratban, Fatemeh Bagheri, Farsi Font Recognition based on The Fonts of Text Samples Extracted by SOM, (the journal of mathematics and computer science - 15), 2015, 40-56, .
موضوعشرحفایلتاریخ
اسلایدهای درس الکترونیک I  فایل 1397/12/4 5:00 PM
نمرات میانترم الکترونیک 2  فایل 1397/10/14 1:02 PM
اسلایدهای درس پردازش تصویر  فایل 1397/7/3 10:54 AM
اسلایدهای درس الکترونیک II  فایل 1397/7/2 9:12 AM
رزومه  فایل 1396/12/16 11:30 AM