مجید زیارت بان

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی برق

دکتری (۱۳۸۹)

مهندسی برق - الکترونیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۳)

مهندسی برق - الکترونیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۰)

مهندسی برق - الکترونیک

دانشگاه گیلان - ایران

ارتباط

رزومه

   CV

تعداد بازدید: 1146