مجید زیارت بان

   CV
 

رشته تحصیلی

برق - گرایش الکترونیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

پردازش تصاویر – باز نشانی الگو – الکترونیک دیجیتال تحلیل تصاویر متنی تایپی و دست نویس

مجید زیارت بان

فهرست مقالات

  موضوعشرحفایلتاریخ
  میانترم الکترونیک 1  فایل 1398/3/4 3:39 PM
  اسلایدهای درس الکترونیک I  فایل 1397/12/4 5:00 PM
  نمرات میانترم الکترونیک 2  فایل 1397/10/14 1:02 PM
  اسلایدهای درس پردازش تصویر  فایل 1397/7/3 10:54 AM
  اسلایدهای درس الکترونیک II  فایل 1397/7/2 9:12 AM
  رزومه  فایل 1396/12/16 11:30 AM