کیازند فصیحی

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی برق

دکتری (۱۳۸۸)

مهندسی برق - الکترونیک

دانشگاه علم و صنعت ایران - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۳)

مهندسی برق - الکترونیک

دانشگاه علم و صنعت ایران - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۷۹)

مهندسی برق - الکترونیک

دانشگاه رازی - ایران

ارتباط

رزومه

   CV

تعداد بازدید: 1120