سیدمهدی رخت اعلا رستمی

   CV
 

رشته تحصیلی

برق - گرایش کنترل- ابزار دقیق

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

- کنترل غیرخطی - کنترل مدلغزشی،کنترل مد لغزشی مرتبه بالا - مکاترونیک - رباتیک - اتوماسیون صنعتی: PLC - مانیتورینگ- شبکه های ارتباطی در اتوماسیون صنعتی --سیستمهای انرزی نو

سیدمهدی رخت اعلا رستمی
 • Robot Control – Robotic – Mechatronic Subjects (Unmanned Aircraft Systems for Special aim in Electrical industries
 • Design and Implementation and modeling of 3D Printers (2017) .
 • Nonlinear control of robot orthesis / Exoskeletons/Wearable/Rehabilitation robots.
 • Industrial Robot Control and Generating of PLC code
 •  (Professional Career for 15 years) Industrial Automation (PLCs) - PROFIBUS system and SCADA and Telemetry
 • Hybrid Electric vehicle including UC/Battery /Fuel Cell/ Wind /PV
 • Renewable energy and  Zero Energy System.
 • Nonlinear Control, Sliding Mode Control, High Order Sliding Mode Control, High Order Sliding Mode Observer
 • Nonlinear Control of Renewable energy (Fuel Cells). (PhD Thesis)
 • Design and implementation of fuel cell power system
 • Design and control of hybrid fuel cell system with Battery/Super capacitor.
 • Design and control of switching power converters in hybrid fuel cell system with Battery/Super capacitor.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.