وحید پروین درآباد

  32441003 - 017
  v.parvin@gu.ac.ir
   CV
 

رشته تحصیلی

برق

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

وحید پروین درآباد

فهرست مقالات