وحید پروین درآباد

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی برق

دکتری (۱۳۹۲)

مهندسی برق - سیستم های قدرت

دانشگاه صنعتی شریف - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۵)

مهندسی برق - سیستم های قدرت

دانشگاه صنعتی شریف - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۳)

مهندسی برق - سیستم های قدرت

دانشگاه تهران - ایران

ارتباط

  32441003 - 017
  v.parvin@gu.ac.ir
 
رزومه

   CV