یداله هزارجریبی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی برق
ارتباط

رزومه