محمدحسن میری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی برق

دکتری ()

مهندسی مخابرات - سیستم
ارتباط

رزومه

   CV

تعداد بازدید: 238