اعضای هیات علمی دانشگاه گلستان

فهرست اعضای هیات علمی

 
 
 
 
 
 
صالح آرخی
جغرافیا
علی اکبر آقایی
علوم اجتماعی و سیاسی
دکتر مرضیه اسعدی
علوم اجتماعی و سیاسی
فاطمه اسلامی
تربیت بدنی
دکتر عیسی امن خانی
زبان و ادبیات فارسی
دکتر آرش امینی
زمین شناسی
دکتر مهناز بابائی
علوم اجتماعی و سیاسی
دکتر بهزاد پورقریب
زبان و ادبیات انگلیسی
همایون جمشیدیان
زبان و ادبیات فارسی
دکتر محمودرضا چراغعلی
علوم اجتماعی و سیاسی
دکتر هادی حاج زاده
علوم اجتماعی و سیاسی
دکتر غلامرضا خوش فر
علوم اجتماعی و سیاسی
دکتر علی درخشان حصاری
زبان و ادبیات انگلیسی
ابوالفضل دنکوب
علوم اجتماعی و سیاسی
حمزه رایج
علوم اجتماعی و سیاسی
عزیز رحیمی
زمین شناسی
عبدالمطلب رستگار
نقشه برداری
دکتر عبدالباقی رضائی تالار پشتی
زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر حامد رضایی
زمین شناسی
مصطفی رقیمی
زمین شناسی
دکتر وحید رویانی
زبان و ادبیات فارسی
محمود شریعتی
علوم اجتماعی و سیاسی
دکتر محمدمهدی شهرازی
علوم اجتماعی و سیاسی
بهمن صحنه
جغرافیا
حجت اله صفری
زمین شناسی
دکتر مجید صفوی
علوم اجتماعی و سیاسی
دکتر بهمن طیبی
تربیت بدنی
سیدجلال عبدالمنافی رکنی
زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر علی عرب مفرد
زبان و ادبیات انگلیسی
مهندس سید احمد علوی
علوم کامپیوتر
دکتر عبدالرحمان علیزاده
علوم اجتماعی و سیاسی
دکتر کوروش غلامی کوتنائی
علوم اجتماعی و سیاسی
سیدمحمد فاطمی
زیست شناسی
دکتر فرشته فرضی شوب
زبان و ادبیات فارسی
دکتر منیره فرضی شوب
زبان و ادبیات فارسی
فرزانه گنجی
زیست شناسی
دکتر مهدی محمدی نژاد
زبان و ادبیات فارسی
دکتر هیوا محمودی
علوم اجتماعی و سیاسی
محمد مقصودلو
کامپیوتر
محمد ملک
علوم اجتماعی و سیاسی
حسین مومنی
کامپیوتر
دکتر علیرضا نجفی نژاد
علوم اجتماعی و سیاسی
حسن نظیف
معماری
دکتر لیلا نوروزپور
زبان و ادبیات فارسی
دکتر نوروز نیمروزی ناوخی
علوم اجتماعی و سیاسی
شیوا وفادار
کامپیوتر
دکتر جلال کریمی
تربیت بدنی
زهره کریمی لنجی
زیست شناسی
حاجی قلی کمی
زیست شناسی
مهدی یعقوبی
کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشکده گروه آموزشی پست الکترونیک
صالح آرخیاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
دکتر حسن آریاپوراستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
دکتر مریم آق اتابایدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
علی اکبر آقاییاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
دکتر پونه ابراهیمیدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
دکتر سیامک اخشابیاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
دکتر مرضیه اسعدیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
فاطمه اسلامیمربیدانشکده علوم انسانیتربیت بدنی 
دکتر محسن اصغری لاریمیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
دکتر مهناز اقدسیدانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
دکتر عیسی امن خانیاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
دکتر آرش امینیاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
دکتر بی بی نعیمه اونقاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
دکتر عبدالمجید ایزد پناهاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
دکتر مهناز بابائیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
امیر بابائیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
منوچهر بابانژاددانشیاردانشکده علوم پایهآمار 
مهندس فاطمه باقریمربیدانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
دکتر علی اکبر باقریان یزدی دانشکده علوم پایهزیست شناسی 
محمد باقر باقریه نجاردانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
دکتر الهام باهراستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
دکتر خدارحم بزیدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
دکتر مسعود بزی جواندانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
قاسم بهلکهاستادیاردانشکده فنی و مهندسی علی آبادشیمی 
دکتر مهسا بهنوداستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
دکتر علی بیگلری فدافناستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
علی پاکدامناستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
وحید پروین درآباد دانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
مهدیه پژوهان فراستادیاردانشکده علوم انسانیمعماری 
دکتر بهزاد پورقریباستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
محمدعلی تورنگیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
قربان جلالمربیدانشکده علوم انسانی  
همایون جمشیدیاناستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
دکتر محمودرضا چراغعلیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
دکتر هادی حاج زادهاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
نسیبه حاجیلری دانشکده فنی و مهندسی علی آبادشیمی 
دکتر سیدعلی اصغر حسین زاده اطاقسرااستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
سید احمد حسینیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
حامد حسینیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
سیدعباس حسینی جواستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانصنایع 
سیدمحمدجواد حسینی کهساریدانشیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
رحیم خبازدانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
مهناز خلفیاستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
حسن خندان فدافناستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
دکتر علیرضا خواجه شاهکوهیاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
دکتر فاضله خواجه نبیاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
دکتر محمد تقی خورنداستادیاردانشکده علوم انسانیتربیت بدنی 
دکتر غلامرضا خوش فراستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
سیدرسول داودیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
نورالدین دبیریاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانصنایع 
دکتر علی درخشان حصاریاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
دکتر حسن دلیریاستادیاردانشکده علوم انسانی  
ابوالفضل دنکوباستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
دکتر علی اکبر دهنو خلجیدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
حمزه رایج دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
محمد رحیم زادهاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
دکتر معصومه رحیمیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
عزیز رحیمیاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
سیدمهدی رخت اعلا رستمیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
عبدالمطلب رستگارمربیدانشکده فنی و مهندسی علی آبادنقشه برداری 
دکتر عبدالباقی رضائی تالار پشتیاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
دکتر حامد رضاییاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
مصطفی رقیمیاستاددانشکده علوم پایهزمین شناسی 
وحید رنجبر یانه سریاستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
مهدی روحیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
دکتر غلامرضا روشناستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
دکتر وحید رویانیدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
دکتر مرتضی زنگانهاستادیاردانشکده فنی و مهندسی علی آبادعمران 
دکتر وحید زنگانهاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
دکتر مجید زیارت باناستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
دکتر حسنعلی سلمانیاناستادیاردانشکده علوم انسانی  
دکتر محسن شادمهریدانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
اسمعیل شاهکوئیاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
محمود شریعتیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
دکتر بهنام شفیعی بافتیدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
غلامحسین شمعانیان اصفهانیدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
سید محمد شهر آئینیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
دکتر محمدمهدی شهرازیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
هانیه شکیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی علی آبادشیمی 
دکتر حمید رضا صادقی پوردانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
بهمن صحنهاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
حجت اله صفریدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
دکتر مجید صفویاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
نرگس صمدانی لنگرودیاستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
دکتر سید مصطفی طاهریاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
علیرضا طبرسااستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
دکتر بهمن طیبیاستادیاردانشکده علوم انسانیتربیت بدنی 
دکتر مصیب عباسیاستادیاردانشکده علوم انسانی  
کامل عبدالله نژاداستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
سیدجلال عبدالمنافی رکنیاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
دکتر احمد عبدل زادهاستاددانشکده علوم پایهزیست شناسی 
دکتر علی عرب مفرداستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
مجید عظیم محسنیاستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
مهندس سید احمد علویمربیدانشکده علوم پایهعلوم کامپیوتر 
دکتر عبدالرحمان علیزادهاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
دکتر محبوبه علیزاده صنعتیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
سمیه عمادالدیناستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
دکتر هادی عمرانیاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
دکتر مهدی غفاریاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
دکتر مرتضی غلامیاستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
علی غلامیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
دکتر کوروش غلامی کوتنائیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
سیدمحمد فاطمیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
محمد فرخ زاداستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
دکتر فرشته فرضی شوباستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
دکتر منیره فرضی شوباستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
کیازند فصیحیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
مهدی قائمیدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
دکتر عبدالعظیم قانقرمهاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
دکتر منصوره قبادی پوردانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
فرزانه گنجیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
دکتر علیرضا گودرزیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
محسن لشکربلوک دانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
رحیم لطفی اوریمیدانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
دکتر صفر محسنی بند پیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
علی اکبر محمدی مهراستادیاردانشکده علوم انسانی  
دکتر مهدی محمدی نژاد دانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
دکتر هیوا محمودیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
دکتر علی مختاریدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
دکتر محسن مظاهری تهرانیمربیدانشکده علوم پایهشیمی 
محمد مقصودلواستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
محمد ملکاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
فاطمه سادات موحدیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
سیدیاسین موسویاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
حسین مومنیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
دکتر منیژه میان آبادیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
جعفر میرعلی کتولیدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
دکتر حسین میقانیدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
دکتر فرزانه نجفی دانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
دکتر علیرضا نجفی نژاداستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
دکتر علی اکبر نجفی کانیدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
حسن نظیفمربیدانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
دکتر طاهره نوذریاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
عبدالمجید نورتقانیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
دکتر لیلا نوروزپوراستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
دکتر نوروز نیمروزی ناوخیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
یداله هزارجریبیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
شبنم هوشمنداستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
شیوا وفاداراستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
دکتر سهیلا کرباسیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
دکتر جلال کریمیاستادیاردانشکده علوم انسانیتربیت بدنی 
زهره کریمی لنجیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
دکتر حسین کریمیاناستادیاردانشکده فنی و مهندسی علی آبادشیمی 
حاجی قلی کمیدانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
دکتر طه کوهرخیاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
دکتر محمدرضا یاحقیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
مهدی یعقوبیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
دکتر فرهاد یغمائیدانشیاردانشکده علوم پایهآمار