اعضای هیات علمی دانشگاه گلستان

فهرست اعضای هیات علمی

 
 
 
 
 
 
صالح آرخی
جغرافیا
حسن آریاپور
زیست شناسی
مریم آق اتابای
زمین شناسی
علی اکبر آقایی
علوم اجتماعی و سیاسی
مرضیه اسعدی
علوم اجتماعی و سیاسی
فاطمه اسلامی
تربیت بدنی
مهناز اقدسی
زیست شناسی
عیسی امن خانی
زبان و ادبیات فارسی
آرش امینی
زمین شناسی
مهناز بابائی
علوم اجتماعی و سیاسی
فاطمه باقری
کامپیوتر
خدارحم بزی
جغرافیا
بهزاد پورقریب
زبان و ادبیات انگلیسی
علی اکبر تجری
علوم کامپیوتر
محسن جلالی
علوم اجتماعی و سیاسی
همایون جمشیدیان
زبان و ادبیات فارسی
محمودرضا چراغعلی
علوم اجتماعی و سیاسی
هادی حاج زاده
علوم اجتماعی و سیاسی
غلامرضا خوش فر
علوم اجتماعی و سیاسی
علی درخشان حصاری
زبان و ادبیات انگلیسی
حسن دلیری
مدیریت
ابوالفضل دنکوب
علوم اجتماعی و سیاسی
حمزه رایج
علوم اجتماعی و سیاسی
عزیز رحیمی
زمین شناسی
عبدالمطلب رستگار
نقشه برداری
عبدالباقی رضائی تالار پشتی
زبان و ادبیات انگلیسی
حامد رضایی
زمین شناسی
مصطفی رقیمی
زمین شناسی
وحید رویانی
زبان و ادبیات فارسی
محمود شریعتی
علوم اجتماعی و سیاسی
محمدمهدی شهرازی
علوم اجتماعی و سیاسی
بهمن صحنه
جغرافیا
حجت اله صفری
زمین شناسی
مجید صفوی
علوم اجتماعی و سیاسی
بهمن طیبی
تربیت بدنی
سیدجلال عبدالمنافی رکنی
زبان و ادبیات انگلیسی
احمد عبدل زاده
زیست شناسی
علی عرب مفرد
زبان و ادبیات انگلیسی
سید احمد علوی
علوم کامپیوتر
عبدالرحمان علیزاده
علوم اجتماعی و سیاسی
هادی عمرانی
زمین شناسی
کوروش غلامی کوتنائی
علوم اجتماعی و سیاسی
سیدمحمد فاطمی
زیست شناسی
فرشته فرضی شوب
زبان و ادبیات فارسی
منیره فرضی شوب
زبان و ادبیات فارسی
فرزانه گنجی
زیست شناسی
علی اکبر محمدی مهر
معارف اسلامی
مهدی محمدی نژاد
زبان و ادبیات فارسی
هیوا محمودی
علوم اجتماعی و سیاسی
محمد مقصودلو
کامپیوتر
محمد ملک
علوم اجتماعی و سیاسی
حسین مومنی
کامپیوتر
علیرضا نجفی نژاد
علوم اجتماعی و سیاسی
حسن نظیف
معماری
لیلا نوروزپور
زبان و ادبیات فارسی
نوروز نیمروزی ناوخی
علوم اجتماعی و سیاسی
شیوا وفادار
کامپیوتر
سهیلا کرباسی
کامپیوتر
جلال کریمی
تربیت بدنی
زهره کریمی لنجی
زیست شناسی
حاجی قلی کمی
زیست شناسی
مهدی یعقوبی
کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشکده گروه آموزشی پست الکترونیک
صالح آرخیاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
حسن آریاپوراستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
مریم آق اتابایدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
علی اکبر آقاییاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
پونه ابراهیمیدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
سیامک اخشابیاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
مرضیه اسعدیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
فاطمه اسلامیمربیدانشکده علوم انسانیتربیت بدنی 
محسن اصغری لاریمیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
مهناز اقدسیدانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
عیسی امن خانیاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
آرش امینیاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
بی بی نعیمه اونقاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
عبدالمجید ایزد پناهاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
مهناز بابائیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
امیر بابائیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
منوچهر بابانژاددانشیاردانشکده علوم پایهآمار 
فاطمه باقریمربیدانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
علی اکبر باقریان یزدی دانشکده علوم پایهزیست شناسی 
محمد باقر باقریه نجاردانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
الهام باهراستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
خدارحم بزیدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
مسعود بزی جواندانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
قاسم بهلکهاستادیاردانشکده فنی و مهندسی علی آبادشیمی 
مهسا بهنوداستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
علی بیگلری فدافناستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
علی پاکدامناستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
وحید پروین درآباد دانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
مهدیه پژوهان فراستادیاردانشکده علوم انسانیمعماری 
بهزاد پورقریباستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
علی اکبر تجریاستادیاردانشکده علوم پایهعلوم کامپیوتر 
محمدعلی تورنگیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
قربان جلالمربیدانشکده علوم انسانی  
محسن جلالیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
همایون جمشیدیاناستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
محمودرضا چراغعلیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
هادی حاج زادهاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
نسیبه حاجیلری دانشکده فنی و مهندسی علی آبادشیمی 
سیدعلی اصغر حسین زاده اطاقسرااستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
سید احمد حسینیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
حامد حسینیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
سیدعباس حسینی جواستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانصنایع 
سیدمحمدجواد حسینی کهساریدانشیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
رحیم خبازدانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
مهناز خلفیاستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
حسن خندان فدافناستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
علیرضا خواجه شاهکوهیاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
فاضله خواجه نبیاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
غلامرضا خوش فراستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
سیدرسول داودیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
نورالدین دبیریاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانصنایع 
علی درخشان حصاریاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
حسن دلیریاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت 
ابوالفضل دنکوباستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
علی اکبر دهنو خلجیدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
حمزه رایج دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
محمد رحیم زادهاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
معصومه رحیمیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمکانیک 
عزیز رحیمیاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
سیدمهدی رخت اعلا رستمیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
عبدالمطلب رستگارمربیدانشکده فنی و مهندسی علی آبادنقشه برداری 
عبدالباقی رضائی تالار پشتیاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
حامد رضاییاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
مصطفی رقیمیاستاددانشکده علوم پایهزمین شناسی 
وحید رنجبر یانه سریاستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
مهدی روحیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
غلامرضا روشناستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
وحید رویانیدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
وحید زنگانهاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
مرتضی زنگانهاستادیاردانشکده فنی و مهندسی علی آبادعمران 
مجید زیارت باناستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
حسنعلی سلمانیاناستادیاردانشکده علوم انسانی  
محسن شادمهریدانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
اسمعیل شاهکوئیاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
محمود شریعتیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
بهنام شفیعی بافتیدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
محمد صالح شفیعیاناستادیاردانشکده فنی و مهندسی علی آبادشیمی 
غلامحسین شمعانیان اصفهانیدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
سید محمد شهر آئینیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
محمدمهدی شهرازیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
هانیه شکیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی علی آبادشیمی 
حمید رضا صادقی پوردانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
بهمن صحنهاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
حجت اله صفریدانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
مجید صفویاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
نرگس صمدانی لنگرودیاستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
سید مصطفی طاهریاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
محمدرضا طاهریاستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
علیرضا طبرسااستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
بهمن طیبیاستادیاردانشکده علوم انسانیتربیت بدنی 
مصیب عباسیاستادیاردانشکده علوم انسانی  
کامل عبدالله نژاداستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
سیدجلال عبدالمنافی رکنیاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
احمد عبدل زادهاستاددانشکده علوم پایهزیست شناسی 
علی عرب مفرداستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی 
مجید عظیم محسنیاستادیاردانشکده علوم پایهآمار 
سید احمد علویمربیدانشکده علوم پایهعلوم کامپیوتر 
عبدالرحمان علیزادهاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
محبوبه علیزاده صنعتیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
سمیه عمادالدیناستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
هادی عمرانیاستادیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
مهدی غفاریاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
مرتضی غلامیاستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
علی غلامیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
کوروش غلامی کوتنائیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
سیدمحمد فاطمیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
محمد فرخ زاداستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
فرشته فرضی شوباستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
منیره فرضی شوباستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
کیازند فصیحیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
مهدی قائمیدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
عبدالعظیم قانقرمهاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
منصوره قبادی پوردانشیاردانشکده علوم پایهزمین شناسی 
فرزانه گنجیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
علیرضا گودرزیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانپلیمر 
محسن لشکربلوک دانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
رحیم لطفی اوریمیدانشیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
صفر محسنی بند پیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
علی اکبر محمدی مهراستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی 
مهدی محمدی نژاد دانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
هیوا محمودیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
علی مختاریدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
محسن مظاهری تهرانیمربیدانشکده علوم پایهشیمی 
محمد مقصودلواستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
محمد ملکاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
فاطمه سادات موحدیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
سیدیاسین موسویاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانعمران 
حسین مومنیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
منیژه میان آبادیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
جعفر میرعلی کتولیدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
حسین میقانیدانشیاردانشکده علوم پایهشیمی 
فرزانه نجفی دانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
علیرضا نجفی نژاداستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
علی اکبر نجفی کانیدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا 
حسن نظیفمربیدانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
طاهره نوذریاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
عبدالمجید نورتقانیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانمعماری 
لیلا نوروزپوراستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی 
نوروز نیمروزی ناوخیاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعی و سیاسی 
یداله هزارجریبیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانبرق 
شبنم هوشمنداستادیاردانشکده علوم پایهشیمی 
شیوا وفاداراستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
سهیلا کرباسیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
جلال کریمیاستادیاردانشکده علوم انسانیتربیت بدنی 
زهره کریمی لنجیاستادیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
حسین کریمیاناستادیاردانشکده فنی و مهندسی علی آبادشیمی 
حاجی قلی کمیدانشیاردانشکده علوم پایهزیست شناسی 
طه کوهرخیاستادیاردانشکده علوم پایهفیزیک 
محمدرضا یاحقیاستادیاردانشکده علوم پایهریاضی 
مهدی یعقوبیاستادیاردانشکده فنی و مهندسی گرگانکامپیوتر 
فرهاد یغمائیدانشیاردانشکده علوم پایهآمار