منیره فرضی شوب

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش متون عرفانی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

منیره فرضی شوب

فهرست مقالات