منیره فرضی شوب

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش متون عرفانی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

منیره فرضی شوب

فهرست مقالات

  • Fereshteh Farzishoub, Farzishob Monireh, , ( - 8), 2019, 87-106, .
  • Vahid Rooyani, Farzishob Monireh, The shahnameh and the Bazel-e-Mashadi s Hamle Heydary, ( - 48), 2015, 113-139, .