همایون جمشیدیان

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات معاصر،متون عرفانی و نقد ادبی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس - کشور ایران

همایون جمشیدیان

فهرست مقالات