فرشته فرضی شوب

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات عرب

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علامه طباطبایی - کشور ایران

فرشته فرضی شوب

فهرست مقالات

  • Fereshteh Farzishoub, Farzishob Monireh, , ( - 8), 2019, 87-106, .