وحید رویانی

   CV
 

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات حماسی و تصحیح متون کلاسیک

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

وحید رویانی

فهرست مقالات