وحید رویانی

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

دکتری (۱۳۸۶)

زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات فارسی

فردوسی مشهد - ایران

ارتباط

 
رزومه

   CV
 • وحید رویانی، سیمرغ در ادبیات عامیانه ایران ، فرهنگ و ادبیات عامه ، (1396) ، ،
 • وحید رویانی، پزشک هژبر و پلنگان منم ، متن شناسی ادب فارسی ، (1393) ، ،
 • وحید رویانی، تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه ، جستارهای ادبی ، (1391) ، ،
 • وحید رویانی، بررسی تأثیر شاهنامه بر سام نامه ، پژوهشنامه زبان و ادب فارسی ، (1390) ، ،
 • وحید رویانی، پیشینه اساطیری فیروزه در ادبیات فارسی ، فصلنامه تاریخ ادبیات ، (1389) ، 4 ،
 • وحید رویانی، پیروزی و تخت پیروزه ، کاوش نامه ، (1389) ، ،
 • وحید رویانی، متون نثر ادبی- تاریخی ، ، (1395/4/1) ، ،
 • وحید رویانی؛ یوسفعلی یوسف نژاد، عجایب و غرایب ، ، (1393/1/1) ، ،
 • وحید رویانی، تصحیح سام نامه(روایت بلند) ، ، (1392/7/1) ، ،
 • وحید رویانی، روزنه ای به شاهنامه ، ، (1386/7/1) ، ،
 • سرپرست گروه زبان و ادبیات فارسی ، (1391 - 1391) ،
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی ، (1392 - 1395) ،
 • مدیر کتابخانه و مرکز نشر ، (1400) ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 386