مهدی محمدی نژاد

  گزینه‌های حسابmohammadi114nejad@gmail.com
   CV
 

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات عرب

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دمشق - کشور سوریه

زمینه ها و علایق پژوهشی

قرآن پژوهی - ادبیات تطبیقی - بلاغت - صرف و نحو - نقد - تاریخ ادبیات

مهدی محمدی نژاد

فهرست مقالات