عیسی امن خانی

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات معاصر و نقد ادبی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی - کشور ایران

عیسی امن خانی

فهرست مقالات