عیسی امن خانی

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات معاصر و نقد ادبی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی - کشور ایران

عیسی امن خانی

فهرست مقالات

  • Issa Amankhani, , ( - 40), 2016, 155-185, .
  • Issa Amankhani, , ( - 9), 2016, 63-90, .
  • Issa Amankhani, Mona Alimadadi, , ( - 16), 2016, 1-20, Iran.
  • Issa Amankhani, Mona Alimadadi, , ( - 3), 2015, 137-153, .
  • Issa Amankhani, Mona alimadadi, , ( - ), 2015, 37-56, .
  • Issa Amankhani, Masoumeh Zavarian, , ( - 5), 2015, 1-19, .
  • Majid Mohamadi Bayazidi, Khalil Parvini, Issa Amankhani, , ( - -), 2015, 282-323, .