سید احمد علوی

رشته تحصیلی

کامپیوتر - گرایش برنامه‌نویسی مهندسی کامپیوتر

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

علوم کامپیوتر

مرتبه علمی

مربی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فنی وین - کشور اتریش

سید احمد علوی

فهرست مقالات