علی اکبر تجری

رشته تحصیلی

علوم کامپیوتر

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

علوم کامپیوتر

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۲

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تبریز - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

امنیت شبکه - داده کاوی - محاسبات نرم

علی اکبر تجری

فهرست مقالات

  • Jaber KARIMPOUR, Shahriar LOTFI, Aliakbar Tajari Siahmarzkooh, Intrusion detection in network flows based on an optimized clustering criterion, (Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences - 25), 2017, 1963-1975, Turkey.
  • Aliakbar Tajari Siahmarzkooh, Jaber Karimpour, Jaber Lotfi, A Cluster-based Approach Towards Detecting and Modeling Network Dictionary Attacks, (Engineering Technology Applied Science Research - 6), 2016, 1227-1234, .