محسن شادمهری

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش نجوم و اخترفیزیک

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

محسن شادمهری

فهرست مقالات

 • S M Ghoreyshi, Mohsen Shadmehri, The local stability of the magnetized advection-dominated discs with the radial viscous force, (MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY - 476), 2018, 4830-4839, ENGLAND.
 • Asiyeh Yaghoobi, Mohsen Shadmehri, Magnetic RayleighTaylor instability in radiative flows, (MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY - 477), 2018, 412-420, ENGLAND.
 • Fazeleh Khajenabi, Mohsen Shadmehri, Rebecca G Martin, Martin E Pessah, Structure of protoplanetary discs with magnetically driven winds, (MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY - 475), 2018, 5059-5069, ENGLAND.
 • Asiyeh Habibi, Shahram Abbassi, Mohsen Shadmehri, Fourier Analysis of Advection-dominated Accretion Flows, (ASTROPHYSICAL JOURNAL - 862), 2018, 70-, USA.
 • Mohsen Shadmehri, Fazeleh Khajenabi, M. E. Pessah, On the Dynamics of Pebbles in Protoplanetary Disks with Magnetically Driven Winds, (ASTROPHYSICAL JOURNAL - 863), 2018, 33-, USA.
 • Mohsen Shadmehri, Fazeleh Khajenabi, Sami Dib, Shu-ichiro Inutsuka, Properties of an accretion disc with a power-law stresspressure relationship, (MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY - 481), 2018, 5170-5179, ENGLAND.
 • Mohsen Shadmehri, S. M. Ghoreyshi, N. Alipour, Evolution of Circumbinary Protoplanetary Disks with Photoevaporative Winds Driven by External Far-ultraviolet Radiation, (ASTROPHYSICAL JOURNAL - 867), 2018, 41-57, USA.
 • Fazeleh Khajenabi, , Mohsen Shadmehri, An Analytical Model for the Evolution of the Protoplanetary Disks, (ASTROPHYSICAL JOURNAL - 841), 2017, 99-108, USA.
 • Mohsen Shadmehri, Fazeleh Khajenabi, Sami Dib, Structure of radiation-dominated gravitoturbulent quasar discs, (MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY - 464), 2016, 4018-4027, ENGLAND.
 • Asiyeh Habibi, Shahram Abbassi, Mohsen Shadmehri, Exact analytical solutions for ADAFs, (MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY - 464), 2017, 5028-5032, ENGLAND.
 • Mohsen Shadmehri, Razieh Oudi, Gohar Rastegarzade, Drag-driven instability of a dust layer in a magnetized protoplanetary disc, (Research in Astronomy and Astrophysics - 16), 2016, 1-134-8-134, .
 • Mohsen Shadmehri, Fazeleh Khajenabi, On the location of the ice line in circumbinary discs, (MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY - 447), 2015, 1439-1443, ENGLAND.
 • Mohsen Shadmehri, On the orbital motion of cold clouds in broad-line regions, (MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY - 451), 2015, 3671-3678, ENGLAND.
 • Mohsen Shadmehri, ANALYSIS OF THE INSTABILITY DUE TO GAS DUST FRICTION IN PROTOPLANETARY DISKS, (ASTROPHYSICAL JOURNAL - 817), 2016, 140-, USA.
 • Mohsen Shadmehri, Analytical solution for the structure of ADAFs, (MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY - 1), 2014, -, ENGLAND.
 • Khajenabi, Fazeleh; Kazrani, Kimia; Shadmehri, Mohsen، An Analytical Model for the Evolution of the Protoplanetary Disks ، The Astrophysical Journal ، (6/1/2017) ، Volume 841, Issue 2, article id. 99 ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.